Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta Giżycki ogłosił nabór w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Giżyckiego.

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Giżyckiego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej w terminie do 16 sierpnia 2023 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Giżyckiego” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko.

Powołanie członków Powiatowej Rady przez Starostę Giżyckiego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Ogłoszenie, karta zgłoszenia kandydata [pobierz]