Nabór na stypendia pomostowe w roku akademickim 2020/21

Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski” oraz „Echo Wydmin” już po raz kolejny ogłaszają nabór na stypendia pomostowe w roku akademickim 2020/21.

„Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu giżyckiego pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2020, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i:

  • pochodzi z terenu miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców – fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Liczy się miejsce zameldowania a  nie adres szkoły!
  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów – minimum 90, zgodnie z wymaganiami programu – na podstawie algorytmu, który  znajduje się poniżej);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • pochodzi z rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.
  • Uzyska zapewnienie wkładu 9% rocznego stypendium tj. 450 zł ze źródeł zewnętrznych. Wymóg ten nie dotyczy maturzystów z Gminy Wydminy. Kwotę tę zabezpiecza Wójt  Gminy Wydminy.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
– Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
– Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
– Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
– Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@projektarche.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).

Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację jednego z w/w stowarzyszeń poproszeni zostaną o złożenie wniosku on-line za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

Regulamin dostępny jest na stronie Programu: https://www.stypendia-pomostowe.pl/ruszyl-nabor-do-programu-stypendiow-pomostowych/

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) jest realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych.

Formularz zgłoszenia [POBIERZ]

 


 

 

Przeczytaj również artykuł „Ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych”

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.