Nabór wniosków do Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku będąc Realizatorem programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III, ogłasza nabór wniosków do w/w programu. Wnioski proszę składać w terminie od 7 stycznia 2019 roku do 15 lutego 2019 roku.

O dofinansowanie można się ubiegać w następujących obszarach wsparcia:

obszar B – likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych* lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

*Dot. urzędów, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego

*Placówka edukacyjna – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,

2. szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportów i mistrzostwa sportowego,

3. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

4. szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

5. szkoły artystyczne,

6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

7. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

8. bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,

9. placówki oświatowo-wychowawcze,

10. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

O dofinansowanie zakupu lub przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się (składać projekty):

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych* prowadzone przez organizacje pozarządowe*, gminy lub powiaty;

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej

* Placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

1. organizację pozarządową,

2. jednostkę samorządu terytorialnego;

*Organizacja pozarządowa – należy przez to rozumieć jednostkę prowadzącą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku:

1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia – posiadające statutowy zapis oprowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

obszar E* – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

*Realizatorem programu E jest Oddział terenowy PFRON

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów;

4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6) w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G proszę składać u Realizatora programu, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, pok. 3, tel. (87) 429-10-89.

 

Program oraz procedury programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III znajdują się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/

 

WNIOSEK [pobierz]