Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że wniosek  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać do dnia 30 listopada 2019 roku (roku poprzedzającego realizację zadań) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko.

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.).

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

 

Druk wniosku do pobrania na stronie BIP PCPR w Giżycku: www.pcpr-gizycko.lo.pl (w zakładce „Samodzielne stanowisko ds. osób niepełnosprawnych” –> „wzory wniosków o dofinansowanie”).