Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań Powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 poz. 925 ze zm.), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski można składać w specjalnie dedykowanym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=262

 

Wniosek RS SKRT (P)

Wniosek_o_dofinansowanie_rekreacja_sport_kultura