Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

  • Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;
  • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od 19 października 2020r. do 05 listopada 2020r., przy czym w ostatnim dniu naboru tj. 05 listopada 2020r., wnioski będą przyjmowane od godz. 8.00 do godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Wysokość wsparcia:

a) do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
b) do 70% dla podmiotów z sektora gospodarczego;
c) do 100% dla podmiotów z sektora społecznego.

Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie: http://www.mazurylgr.pl/nabor-nr-1-2020/

Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail: dyrektor@mazurylgr.pl lub w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 29 51, e mail: promocja@mazurylgr.pl