Nabór wniosków – pożyczka do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.
2. Pożyczka jest jednorazowa.
3. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
4. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.
5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu po spełnieniu określonych warunków.
Nabór wniosków prowadzony będzie od 06.04.2020r. do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na powyższą formę wsparcia.

Wniosek o udzielenie pożyczki oraz dodatkowe informacje przedstawione przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.gizycko.praca.gov.pl

Wypełniony wniosek można złożyć poprzez:
• platformę praca.gov.pl (wymagane będzie podpisanie dokumentów podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym),
• złożenie wersji papierowej w siedzibie urzędu ( ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko),
• pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 874296450, 874296451.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i liczymy
na Państwa wyrozumiałość, gdyż wszystkie ograniczenia w osobistych kontaktach mają na celu Państwa i nasze bezpieczeństwo.