Nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz  na  rzecz  godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Środki  przeznaczone na projekty w Polsce wynoszą 3.065.320 euro, a Fundusz jest  otwarty  dla   działań w  ramach  następujących  dwóch  głównych obszarów/priorytetów: udoskonalone struktury i praktyki dialogu społecznego i trójstronnego, udoskonalone rozumienie korzyści płynących z godnej pracy.

Wdrażanie Funduszu we wszystkich  12  krajach-beneficjentach  koordynuje  norweska  instytucja Innovation  Norway.  Pełni ona rolę tzw. Operatora, który przeprowadza nabór projektów,  wybiera inicjatywy, które otrzymają dofinansowanie, a następnie będzie monitorował postępy w ich realizacji.

Zachęca się do realizacji następujących działań:

  • Szkolenia  i wzmacnianie kompetencji dla tworzenia i działania struktur dialogu społecznego,
  • Inicjatywy  mające  na  celu  promowanie dialogu trójstronnego i godnej pracy,  jak  również  inicjatyw  z zakresu dialogu dwustronnego w ramach branż i sektorów, 
  • Inicjatywy  wzmacniające  równowagę  pomiędzy  życiem  i pracą zawodową (work-life balance) i przeciwdziałające dyskryminacji w miejscu pracy, 
  • Inicjatywy  w  zakresie  ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w miejscu pracy, 
  • Inicjatywy wzmacniające równość płci w miejscu pracy i  zarządach firm, 
  • Działania   informacyjne  i  wzmacniające  świadomość  oraz  budowanie partnerstw  pomiędzy  partnerami  społecznymi  i  organizacjami  sektora publicznego i prywatnego, włączając w to organizacje pozarządowe, 
  • Działania  partnerów  społecznych  promujące  zatrudnienie,  edukację, szkolenie,   mieszkalnictwo,   niedyskryminację,   zwalczanie   ubóstwa, zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę socjalną.

Instytucjami, które mogą składać projekty są:
Partnerzy  społeczni,  władze publiczne oraz organizacje władz publicznych, ustanowione jako podmioty prawne w państwach-beneficjentach oraz w Norwegii regularnie podejmujące  działania  dotyczące godnej pracy i/lub współpracy trójstronnej.    Pojęcie    „partner    społeczny”    oznacza   organizacje reprezentujące   pracowników   lub  pracodawców.   Do  uzyskania  wsparcia kwalifikowalne  są instytucje na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
 
Projekty  mogą  być  realizowane  we  współpracy  partnerskiej z norweskimi partnerami  społecznymi,  władzami  publicznymi  oraz  organizacjami  władz publicznych regularnie podejmującymi działania dotyczące godnej pracy i/lub współpracy  trójstronnej.  Partnerstwo nie jest  jednak warunkiem koniecznym do  uzyskania  dofinansowania.  Norweskie instytucje mogą aplikować tylko w partnerstwie z podmiotem z państwa – beneficjenta.
 
Minimalna  wysokość  grantu  wynosi 50 000 euro, a maksymalna wartość – 400 000 euro.   Wysokość   dofinansowania   nie  powinna  przekraczać  90%  kosztów kwalifikowanych   projektu.   Możliwe   będzie   wnioskowanie  o  zaliczkę.
 
Przewidywana  data  rozpoczęcia realizacji projektów to 1 września 2012 r., natomiast  planowany  okres realizacji obejmie maksymalnie 2 lata. Projekty muszą się zakończyć do 31 grudnia 2014 r.
 
Nabór wniosków w ramach Funduszu będzie trwał do 31 marca 2012 r. do godz. 12.00  czasu  norweskiego.  Wnioski  wypełnione  (w  języku  angielskim) na formularzu,   który   będzie  dostępny  na  stronie  internetowej  Funduszu www.decentwork.no będą składane do Operatora Programu.
 
Dodatkowe informacje dotyczące Funduszu można znaleźć na stronie www.decentwork.no (strona dostępna tylko w wersji angielskiej).
 
W przypadku pytań dotyczących Funduszu należy kontaktować się z Operatorem Programu:
Mr. Knut Ringstad (Programme Manager)
Innovation Norway
e-mail: post@innovationnorway.no
 
Załączony dokument (w języku angielskim) zawiera pełny tekst ogłoszenia o naborze przygotowany przez Operatora.
 
Zachęcamy do składania projektów i życzymy powodzenia!

 

Ogłoszenie (w języku angielskim)