Nabór wniosków w ramach osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR oraz budżetu państwa z zakresu Wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

NUMER KONKURSU: 02/11/6.2.1

Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.2.
Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/11/6.2.1 wynosi: 6 710 615,24 EUR (26 943 120,19 PLN), w tym 6 176 708,24 EUR (24 799 483,58 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 533 907,00 EUR (2 143 636,61 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,0150 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80 % wydatków kwalifikowalnych.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST,
 • administracja rządowa,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • przedsiębiorcy,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

• Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej, np.:

 • budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji określonymi w dyrektywie 2004/8/WE z wykorzystaniem biomasy;
 • zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, jako element kompleksowego projektu;
 • -kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył-odbiór.

• Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach kompleksowych projektów, obejmujących budowę lub modernizację źródła, dopuszcza się jako element projektu budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wsparcie otrzyma tylko budowa urządzeń i instalacji w dziedzinie energii słonecznej i biomasy oraz energetyki geotermalnej.

W ramach poszczególnych projektów, wartość elementów związanych bezpośrednio z OZE określonymi w RPO WiM, musi przekroczyć 50% wartości całego projektu.
W ramach poddziałania nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem energii słonecznej, geotermalnej oraz obiektów użyteczności publicznej.

Zadanie nr 1 – Energia odnawialna: słoneczna
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 1 – 1 664 745,20 EUR (6 683 951,98 PLN).

Zadanie nr 2 – Energia odnawialna: biomasa
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN. Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 2 – 4 006 703,41 EUR (16 086 914,19 PLN).

Zadanie nr 3
– Energia odnawialna: geotermiczna
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN.
Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 3 – 505 259,63 EUR (2 028 617,41 PLN).

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 7 września 2011 r. do 30 września 2011 r. (18. dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2011 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 02/11/6.2.1 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy – Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).