Nabór wniosków w ramach programu PROGRESS

Otwarto nabór wniosków w ramach programu Progress (Program PROGRESS to instrument finansowy, który wspiera rozwój i koordynację polityki UE w następujących pięciu obszarach: zatrudnienie, włączenie społeczne i ochrona socjalna, warunki pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji, równość kobiet i mężczyzn; więcej informacji: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=pl ).

Celem niniejszego naboru jest wspieranie nowych form współpracy sektorów prywatnego i publicznego oraz innych aktorów rynku pracy, jak np. firmy szkoleniowe czy partnerzy społeczni, w celu wypełnienia luki pomiędzy zapotrzebowaniem rynku pracy, a dostępnością do wyspecjalizowanej kadry.

Wnioski mogą składać m.in.: organy administracji publicznej, krajowej, lokalnej i regionalnej; publiczne służby zatrudnienia; krajowe urzędy statystyczne; wyspecjalizowane instytucje, uniwersytety i instytuty badawcze; stowarzyszenia pracodawców i pracowników;  organizacje non-profit.

Budżet programu: 5.658.000 EUR

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 stycznia 2014 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes