Nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Został uruchomiony nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020.

Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną).
2. Instytucje kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Wnioskodawcą nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Realizacja działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne:
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym:
– budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania,
– tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
– podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Wsparcie uzyskują działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.
Podczas oceny wniosku bardzo ważnym elementem, który będzie brany pod uwagę jest gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

Wnioski można składać od 4 lutego 2020 r. od godz. 15.00 do 4 marca 2020 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Wartość dotacji wynosi od 100 do 700 tys. zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO na stronie www.niw.gov.pl , pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885-221-531.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Więcej informacji: https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-1a-proo-edycja-2020/