Nawiązanie współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych w Giżycku

12 stycznia 2023 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku na czele z Panem Dziekanem mgr inż. Markiem Wróblewskim zawarł porozumienie o współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Annę Dec.
Strony porozumienia podjęły współpracę z zakresu działalności edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej, obejmującą studentów i uczniów obu instytucji.
Istotnym punktem porozumienia jest również budowanie znaczącej pozycji środowisk dydaktyczno–wychowawczych w regionie poprzez wspólną organizację kongresów, konferencji, sympozjów, prelekcji i spotkań środowiskowych.

 

 

Źródło informacji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku