NGO: możliwości finansowania przez Wojewodę pomocy Ukrainie

W związku z pojawieniem się możliwości finansowania przez Wojewodę działań partnerów społecznych w nw. obszarach:

1. Zapewnienia aprowizacji.
W tym obszarze przewiduje się zaangażowanie między innymi w postaci przygotowania, dostarczenia, dystrybucji pożywienia i napojów do potrzebujących.

2. Udzielenia pomocy rzeczowej.
Przewiduje się zaangażowanie w m.in. w postaci segregacji, podziału, dostarczenia/dowozu, odbioru zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących.

3. Udzielenia pomocy usługowej/świadczeniowej.
Przewiduje się zaangażowanie m.in. w postaci usług tłumaczenia, pomocy psychologicznej, opieki nad nieletnimi, pomocy w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami.

4. Podstawowej opieki medycznej.

5. Świadczenia informacyjnego.
Przewiduje się zaangażowanie w m.in. w udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania etc.

6. Świadczenia transportu.
Przewiduje się zaangażowanie m.in. w rozpoznanie wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznanie kierunków transportu, formy transportu.

7. Utrzymania porządku.
Przewiduje się m.in. zaangażowanie w prace porządkowe.

proszę zainteresowane organizacje o przedstawienie do piątku 1 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00 na adres ujedrych@uw.olsztyn.pl krótkiej informacji:

1. którymi ze wskazanych obszarów może zająć się Wasza organizacja i w jakim zakresie,

2.  ile osób zostałoby objętych  tą działalnością,

3. jakie są przewidywane koszty działań.

Urszula Jędrychowska
koordynator Wojewody ds. współpracy z NGO w zakresie pomocy osobom przybywającym z Ukrainy
adres e-mail: ujedrych@uw.olsztyn.pl
telefon: (89) 52 32 740