NGO w Tarczy

W związku z licznymi zapytaniami organizacji pozarządowych uprzejmie informujemy:

Przesunięcia terminów

Sprawozdania finansowe (i nie tylko finansowe) oraz rozliczenia z urzędem skarbowym to jedne z najważniejszych obowiązków organizacji pozarządowych. W czasie epidemii realizacja tych obowiązków jest trudna. Część z nich wymaga spotkania (jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego), wszystkie natomiast dostępu do dokumentów, które mamy zwykle w siedzibach lub innych lokalach, a rzadko w domu czy „w chmurze”. Dlatego postanowiono odroczyć terminy tych obowiązków, żeby ułatwić ich prawidłową realizację.

Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że większość organizacji pozarządowych (te, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym) w 2020 r. będzie musiało sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe do końca czerwca oraz zatwierdzić je do końca września.

Zobacz:

Artykuł „Przypominamy o przesuniętych terminach sprawozdań i CIT-8”

Artykuł „Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy sprawozdań finansowych”

 

Standardowym terminem złożenia deklaracji CIT-8 (dla organizacji, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym) jest 31 marca. Jednak w 2020 r. większość organizacji pozarządowych będzie mogło poczekać ze złożeniem deklaracji CIT-8 za 2019 rok do końca lipca. Rozporządzenie, które określiło przesunięcie terminów, dzieli podatników na dwie grupy. Dla jednej jest termin majowy – dla drugiej (w której znajdzie się prawdopodobnie większość organizacji) termin lipcowy.

Zobacz:

Artykuł „Przypominamy o przesuniętych terminach sprawozdań i CIT-8”

Artykuł „CIT-8. Termin przesunięty – to już pewne. Opublikowano rozporządzenie”

 

Obrady i uchwały online

Epidemia to czas kiedy przebywamy w domach. Zorganizowanie posiedzenia zarządu czy nawet walnego zebrania jest możliwe technicznie dzięki Internetowi, ale nie zawsze było to dopuszczalne z powodu regulacji prawnych i zapisów w statutach/ regulaminach organizacji (lub też braku tych zapisów). Ustawodawca postanowił ułatwić organizacjom pozarządowym prace za pomocą środków komunikacji elektronicznej i uprawomocnić ich działania w tym zakresie.

Przepisy zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej dają stowarzyszeniom możliwość przeprowadzenia walnego zebrania w formie elektronicznej. W tym celu konieczna jest zgoda członków danej władzy stowarzyszenia wyrażona w formie dokumentowej. Formą dokumentową może być skan oświadczenia lub nawet mail.

Zobacz:

Artykuł „Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w NGO. Cz. 1. Głosowanie w trybie obiegowym”

Artykuł „Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w NGO. Cz. 2. Posiedzenie online”

Artykuł „Walne zebranie on-line. Możliwe dzięki narzędziom”

 

 

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Art. 10

1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej,  głosowanie  poza  posiedzeniami  władz  stowarzyszenia  może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1b. Możliwość  udziału  w posiedzeniu  władz  stowarzyszenia  przy wykorzystaniu   środków   komunikacji   elektronicznej   jest   wskazana w zawiadomieniu    o tym  zebraniu,  zawierającym  dokładny    opis    sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej  komunikacji  w czasie  rzeczywistym,  w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się wtoku obrad;

3) wykonywania  osobiście  lub  przez  pełnomocnika  prawa  głosu  przed  lub wtoku posiedzenia.

1d. Wykorzystanie środków komunikacji  elektronicznej  w głosowaniach na oraz  poza  posiedzeniami  władz  stowarzyszenia  może  podlegać  odmiennym uregulowaniom    w tym    ograniczeniom    w statucie    stowarzyszenia.    Statut stowarzyszenia  może  też  wprost  wyłączyć  możliwość  stosowania  powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

1e. Rozwiązania,  o których  mowa  w ust. 1a–1d,  stosuje  się  w przypadku wprowadzenia  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii,  o których mowa w ustawie z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  zakaźnych  u ludzi  (Dz.U.  z2019r.  poz.1239  i1495  oraz  z2020r. poz.284, 322, 374 i 567).

 

 

Więcej ważnych informacji: https://publicystyka.ngo.pl/ngo-w-tarczy-zbieramy