Nowa strategia Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęta

logo_strategia woj

25 czerwca 2013 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. Dokument powstał w wyniku aktualizacji Strategii z 2005 r. i stanowi trzeci etap planowania strategicznego zapoczątkowanego w 1999 r. przez władze regionu. Jest to podstawowy plan strategiczny wytyczający kierunki rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Wyznacza ramy programowe dla powstających w regionie innych dokumentów planistycznych. Strategia jest przede wszystkim podstawą do przygotowania kolejnych regionalnych programów operacyjnych oraz do działań lobbingowych w instytucjach krajowych zarządzających krajowymi programami operacyjnymi oraz krajowymi środkami finansowymi celem osiągnięcia części, leżących poza naszym regionalnym zasięgiem, celów rozwojowych województwa.
Podczas tworzenia dokumentu, pracowały dwa zespoły robocze liczące łącznie około sześćdziesięciu osób. Byli to reprezentanci różnych środowisk: naukowcy, samorządowcy, a także przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Zaktualizowana Strategia stanowi kontynuację dotychczasowej myśli strategicznej, w szczególności w zakresie wizji rozwoju regionu, układu priorytetów rozwoju i celów strategicznych. Wyznacza w perspektywie 2025 roku trzy obszary priorytetowe: konkurencyjnej gospodarki, otwartego społeczeństwa, nowoczesnych sieci, dla których określono cztery cele strategiczne do osiągnięcia tj.: wzrost konkurencyjności gospodarki, wzrost aktywności społecznej, wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury rozwoju. Jako dokument nowej generacji zawiera kilka elementów wzbogacających dotychczasowe planowanie strategiczne, tj. przede wszystkim dziewięć obszarów strategicznej interwencji odzwierciedlających potencjały rozwojowe i problemy Warmii i Mazur w układzie terytorialnym oraz zidentyfikowane trzy inteligentne specjalizacje województwa (ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo).
Dokument Strategii to zbiór wskazówek, mamy nadzieję zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych, do podejmowania działań i tych inwestycyjnych i tych spajających Warmię i Mazury z regionami Europy. Projekt Strategii został poddany ewaluacji ex-ante oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Był także przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządui Samorządu Terytorialnego, gdzie uzyskał pozytywną opinię.
                  Dokument Strategii zostanie wydany w języku polskim, angielskim i rosyjskim jak również będzie dostępny na stronie internetowej: strategia2025.warmia.mazury.pl oraz na stronie startowej portalu Wrota Warmii i Mazur.