Nowa ustawa o odpadach

Starosta Giżycki informuje, że w dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21), która zastąpiła obowiązującą w tym zakresie regulację z dnia 27 kwietnia 2001 r. Z dniem jej wejścia w życie wygasają decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, z wyjątkiem decyzji łącznych wydanych na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 dotychczasowej ustawy o odpadach, które zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 231 ust. 1). Przepisy nowej ustawy nie przewidują już obowiązku uzyskiwania ww. decyzji.

Z dniem wejścia w życie ustawy tracą ważność informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 231 ust. 2). Przepisy nowej ustawy nie przewidują obowiązku składania ww. informacji.

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane (art. 231 ust. 3). W nowej ustawie o odpadach, zapisy dotyczące wymogów uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zostały przeniesione do ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 180a, 181, 184).

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów lub zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów nowej ustawy o odpadach (art. 232 ust. 1). Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych ww. zezwolenia zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (art. 232 ust. 2).

Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane (art. 232 ust. 6).

Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, prowadzonego przez marszałka lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym (art. 233 ust. 1). Do czasu utworzenia ww. rejestru transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru prowadzonego przez Starostę  Giżyckiego dla posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

Marszałek województwa został zobowiązany, w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach, do utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W rejestrze tym dokonuje się wpisów m. in.:
o    posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
o    posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
o    posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
o    prowadzących odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych lub poużytkowych,
o    prowadzących punkty zbierania pojazdów,
o    prowadzących stacje demontażu pojazdów,
o    zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
o    transportujących odpady,
o    sprzedawcy odpadów,
o    pośrednika w obrocie odpadami (art. 52).
Wytwórcy odpadów transportujący wytworzone przez siebie odpady nie podlegają wpisowi do rejestru (art. 51).

Obecnie obowiązujące przepisy wykonawcze do „starej” ustawy o odpadach zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (art. 250). Nowe przepisy wykonawcze będą dotyczyć m. in. katalogu odpadów, zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, wzorów kart służących ewidencji odpadów.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 236 ust. 1). Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów należy sporządzić i złożyć Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiemu za poprzedni rok kalendarzowy do dnia 15 marca.

 

Pełny tekst ustawy o odpadach dostępny jest na stronie:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/21