Nowe zajęcia specjalistyczne w giżyckim „Medyku”

W listopadzie i grudniu 2011 r. w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku odbyły się zajęcia specjalistyczne dla uczniów kierunku ratownik medyczny w ramach projektu „Giżycki „MEDYK” z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

• Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Program szkolenia:
– dziecko w stanie zagrożenia życia
– zaburzenia rytmu serca i elektroterapia dzieci
– dostępy naczyniowe oraz płynoterapia i farmakoterapia
– podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
– resuscytacja noworodka
– urazy dzieci

Uczestnicy zajęć ćwiczyli na fantomie wykonywanie medycznych czynności ratunkowych przy pomocy defibrylatora, sprzętu do udrażniania dróg oddechowych, zestawu tlenowego, kołnierza i deski ortopedycznej. Doskonalili technikę wkłuć dożylnych i podawania płynów infuzyjnych oraz stosowania hydrożeli.

• Wkłucia doszpikowe

Program szkolenia:
– sprzęt do wkłuć doszpikowych
– wyznaczanie miejsc oraz techniki wykonywania wkłuć doszpikowych u dorosłych i dzieci
– farmakoterapia w stanach zagrożenia życia z wykorzystaniem dostępu doszpikowego

Uczestnicy szkolenia ćwiczyli wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w sytuacjach pozorowanych z wykorzystaniem dostępów doszpikowych. Od listopada 2011 r. trwa staż zawodowy dla uczniów kierunku ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym oraz Mazurskim WOPR, a w styczniu 2012 r. rozpocznie się staż zawodowy w nowej siedzibie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach modernizacji kształcenia w zawodzie technik masażysta – fizjoterapia w masażu – uczniowie biorą udział w zajęciach z kinezyterapii i zaopatrzenia ortopedycznego, fizykoterapii oraz metodyki wykonywania ćwiczeń leczniczych. Zdobyte wiadomości będą wykorzystane w realizacji cyklu ćwiczeń z użyciem sprzętu rehabilitacyjnego, które rozpoczną się w styczniu 2012 r.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego