Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Starosta Giżycki przypomina, że podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzenia sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat na rachunek właściwego dla miejsca rejestracji urzędu marszałkowskiego.

 

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA I OPŁATY)

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.
 2. Jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą (np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady karne, zakłady gospodarki komunalnej itp.).
 3. Osoba fizyczna niebędącą przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję danych, zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska. Powinna ona zawierać dane o:

 1. ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej,
 2. ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
 3. wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki przemysłowe,
 4. wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od 1 maja roku rozpoczynającego cykl do 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (zgodnie z ustalonym wzorem) korzystający ze środowiska zobowiązany jest przedstawić marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie miesiąca po upływie każdego półrocza, czyli:

 1. do 31 lipca należy przekazać dokumenty za okres od stycznia do czerwca danego roku,
 2. do 31 stycznia roku następnego należy przekazać dokumenty za okres od lipca do grudnia.

Wyjątek – podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych  niż łososiowate lub innych organizmów wodnych przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja.

Podmioty ponoszą opłaty za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pobór wód
 • składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek – opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, należy wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Stawki opłat ulegają corocznej zmianie. Wysokość jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska określana jest w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie  ze środowiska na dany rok, publikowanym w Monitorze Polskim.                                                                              

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące:

 • w roku 2011 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (Monitor Polski Nr 74, poz. 945)
 • w roku 2012 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (Monitor Polski  Nr 94, poz. 958).

 

Szczegółowe informacje na temat sporządzania wykazów z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat znajdują się na stronie internetowej: www.wrota.warmia.mazury.pl
w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA/OPŁATY ŚRODOWISKOWE/OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA