Obwieszczenia o wydaniu decyzji o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Giżycko, 17 kwietnia 2023 r.

WG.6853.8.2022

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) i art. 113 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja WG.6853.8.2022 o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Ławkach, gmina Ryn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 Ławki numerami 126/1, 158, 159 o łącznej powierzchni 9,5876 ha.
Jednocześnie zawiadamiam że z treścią w/w decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy ul. Zajączka 2 w Giżycku, pokój nr 109 A, od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00.
Od przedmiotowej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Giżyckiego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 


 

Giżycko, 17 kwietnia 2023 r.

WG.6853.9.2022

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) i art. 113 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja WG.6853.9.2022 o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Ławkach, gmina Ryn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 Ławki numerem 128/9 o powierzchni 0,0614 ha.
Jednocześnie zawiadamiam że z treścią w/w decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy ul. Zajączka 2 w Giżycku, pokój nr 109 A, od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00.
Od przedmiotowej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Giżyckiego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.