Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) i art. 118a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2023r. została wydana decyzja WG.683.5.2.2022 o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0019 Wydminy, gmina Wydminy numerami 75/29, 75/30, przejęte przez gminę Wydminy.
Jednocześnie zawiadamiam że z treścią w/w decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy ul. Zajączka 2 w Giżycku, pokój nr 109 A, od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00.
Od przedmiotowej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Giżyckiego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

Obwieszczenie [pobierz]