Ocena formalna ofert

Zapraszamy do zapoznania się z oceną formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019. Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu.  Termin uzupełnienia ofert: 4 luty 2019 r. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.