Ocena formalna ofert

Zapraszamy do zapoznania się z oceną formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony 15 stycznia 2024 r. przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2024. Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu.  Termin uzupełnienia ofert: 21 luty 2024 r. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.

OCENA FORMALNA OFERT [przejdź do BIP]