Ocena formalna ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapraszamy do zapoznania się z oceną formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2023 roku.

Na otwarty konkurs ofert wpłynęły niżej wymienione oferty. Dnia 23.11.2022r. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej ofert. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego

Ocena formalna oferty

Uwagi/ do uzupełnienia
Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu

(tak/nie)

1. Fundacja Inter Vivos, ul. Kłobucka 8C/126, 02-699 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2023 roku

TAK NIE Brak uwag.
2 Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej , ul. K. I. Gałczyńskiego 23/28, 10-089 Olsztyn NIE NIE Oferta nie jest zgodna z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Oferent nie świadczy poradnictwa obywatelskiego
3 Fundacja Honeste Vivere, ul. Amarowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa TAK NIE Brak uwag.
4 Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn TAK NIE Brak uwag.