Ocena formalna ofert z zakresu pomocy społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z oceną formalną ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.

 

Ocena formalna oferty Ocena formalna oferty
Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu

(tak/nie)

Uwagi/ do uzupełnienia
1. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca w Rynie” ul. K. Wallenroda 4a, 11-520 Ryn Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie NIE TAK – brak podpisów osób uprawnionych na Koncepcji prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy

– brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

-kopie załączonych dokumentów załączniki nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione

Powyższe braki należy uzupełnić do dnia 12 października 2022 roku do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przy ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko.