Ocena formalna oferty

Zapraszamy do zapoznania się z oceną formalną oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Giżycku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.

Na otwarty konkurs ofert w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Ryńskiego Stowarzyszenia Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca”, ul. Mazurska 7/3, 11-520 Ryn.
Z oceną formalną oferty można zapoznać się TUTAJ