Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku na rok szkolny 2013/2014.

 

 

Oferta
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku
Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA DLA RODZICÓW – program powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska rodziców. Jego głównym celem jest doskonalenie umiejętności wychowawczych opiekunów dziecka. Umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, stwarza podwaliny do budowania klimatu zaspakajającego u dzieci potrzeby: miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.
Zajęcia, w ramach programu, realizowane są w formie warsztatów. Tematyka rozłożona jest na 12 spotkań, 4-godzinnych raz w tygodniu. Aktualnie ruszyła pierwsza edycja, ale przewidujemy kolejne. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać u osoby prowadzącej – psycholog Izabeli Malinowskiej (kom. 609-797-783) lub w sekretariacie poradni (87) 428-33-15.

METODA TOMATISA – metoda usprawniania czynnego słuchania. Przy stwierdzonych zaburzeniach uwagi i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość treningu tych funkcji. Stymulacja polega na słuchaniu wybranych utworów muzycznych (muzyka Mozarta, chorały gregoriańskie) przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną. Metoda przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi (trudności w nauce czytania i pisania), dysleksją, autyzmem, zaburzeniami komunikacji językowej (wady mowy i wymowy, zaburzenia głosu).
Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie terapii są: Janina Zeman i Grażyna Prokopowicz. Metoda cieszy się ogromnym zainteresowaniem i w bieżącym roku szkolnym lista uczestników jest już zamknięta, ale prowadzimy zapisy na przyszły rok. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio od terapeutek prowadzących lub telefonicznie (87) 428-33-15 oraz na stronie internetowej www.tomatis-group.com

BIOFEEDBACK – czyli biologiczne sprzężenie zwrotne. Metoda początkowo wykorzystywana w przygotowaniach astronautów, później w treningu sportowców. Obecnie jest dostępna dla każdego. Skuteczna w terapii wielu zaburzeń somatycznych i psychicznych, m. in.: ADHD, problemy w uczeniu się, zapamiętywaniu, zaburzenia lękowe. Terapia zwiększa możliwości poznawcze, koncentrację, kreatywność, odporność na stres, uczy relaksu.
Treningi BFB prowadzone są dla dzieci i młodzieży na terenie poradni. Na szczegółowe pytania dotyczące terapii odpowiedzi udzielą osoby uprawnione – Bożena Giedziuszewicz i Aleksandra Brysacz.

POWIATOWE CENTRUM KARIERY – będzie wspierało uczniów zdolnych w ich osobistym rozwoju oraz w planowaniu ścieżki kariery zawodowej. Doradca zawodowy pani Alina Ożańska, opiekun centrum, proponuje zainteresowanym sesje indywidualne, warsztaty, treningi, pomoże w określeniu predyspozycji zawodowych, udzieli informacji o szkołach, zawodach, a co najważniejsze sporządzi Indywidualny Plan Działania. Współpraca doradcy z uczniem będzie realizowana w ramach autorskiego programu Akademia Talentu. Projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

PUNKT KONSULTACYJNY W SP NR 4 – ideą powstania punktu było założenie, że pracownik poradni rozpoznają problemy ucznia w kontekście miejsca, w którym on na co dzień funkcjonuje. Zbliżają się do jego rodziny, udzielają porad i wsparcia na miejscu, bez konieczności wizyt w poradni.
Do punktu konsultacyjnego mogą zgłaszać się uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele, aby omawiać ze specjalistą bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.

AKADEMIA MALUCHA – zajęcia grupowe adresowane do dzieci w wieku od 2 do 4 lat nieobjętych edukacją przedszkolną. Spotkania prowadzą pracownicy poradni – logopeda, psycholog, pedagog, tyflopedagog, w każdy piątek od 9.00 do 11.30.
Zabawy ruchowe przeplatane są ćwiczeniami słuchowymi, zajęciami plastycznymi, gimnastyką języka i warg. Dzieci w niewielkich grupach mają możliwość zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać kontakty społeczne, wyzwalać swoją kreatywność, odkrywać nową wiedzę o świecie. Rodzice mogą obserwować swoje dziecko na tle grupy, w sytuacji zabawy, konfliktu, poznawać mocne i słabe strony swojej pociechy i uczyć się prostych zabaw, które można kontynuować w domu i na podwórku. Zapisy prowadzone są w sekretariacie Poradni.

Startujemy 1 października !!!

ZAJĘCIA GRUPOWE ,,MAM WYBÓR”
…Świat , w którym żyjemy jest pewną złożoną całością, młodzież to grupa społeczna, wpływająca w swym działaniu na tę złożoną całość…
Obserwując sytuację młodzieży, chcemy ograniczyć zagrożenia, jakie niesie współczesna cywilizacja, takie jak:
– uzależnienia behawioralne
– uzależnienia od substancji psychoaktywnych
– ryzykowne zachowania
Konsekwencje tych zachowań powodują narastające problemy osobiste oraz socjalizacyjne. Poczucie izolacji, niezrozumienia i samotności to rodzaj matni bez wyjścia.
Chcemy zaprosić młodzież w wieku 15-18 lat do udziału w grupowych zajęciach socjoterapeutycznych. Celem zajęć będzie poszukiwanie rozwiązań i zmian w zakresie problemów osobistych, występujących w rodzinie, a także w relacjach z rówieśnikami. Innym celem będzie praca rozwojowa dotycząca różnych obszarów życia.
Proponujemy myślenie oparte na sugestiach:
– sami temu nie podołamy
– razem możemy więcej
– wspólnie jest ciekawiej
– partner to bezpłatna pomoc
Nabór do grupy po indywidualnych konsultacjach z prowadzącą, Panią Gizelą Świętojańską. Terminy wizyt proszę ustalać w sekretariacie Poradni, indywidualnie lub telefonicznie.

Na terenie Poradni organizujemy zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku
ul. Smętka 5
11-500 Giżycko
tel. (87) 428-33-15