Ogłoszenie

Giżycko, dnia 22 stycznia 2021 r.
WG.6853.1.2021

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust.  3 i 4 w związku z art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 124 ust. 1, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Boćwince gmina Kruklanki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  obrębu 7-Boćwinka numerami  93/1 i 93/2 o łącznej powierzchni 2,5632 ha opisanej w księdze wieczystej OL1G/00017904/4 poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń elektroenergetycznych tj. lokalizację złącza kablowo-pomiarowego z licznikiem oraz odcinkiem kabla, lokalizację kabla zalicznikowego, rozbiórkę linii nn napowietrznej z dwoma słupami oraz rozbiórkę przyłącza napowietrznego wraz z licznikiem w szafce.

W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.