Ogłoszenie konkursu na Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy


Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.4/2012 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zakres konkursu:

1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących (1):

  • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
  • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  • Poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
  • Staże i praktyki zawodowe,
  • Subsydiowane zatrudnienie,
  • Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
  • Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.

2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) (2).
 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem  lub pocztą w terminie: od 29 czerwca 2012 r. do 27 lipca 2012 r. w godz. od 08.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, parter, pokój 23A, tel. 089 52 19 533, 089 52 19 542, 089 52 19 543, 089 52 19 545. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art.  207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 7.000.000,00 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, parter, pokój 23 A – Biuro Projektów Integracji Społecznej, tel. 089 52 19 533, 089 52 19 542, 089 52 19 543, 089 52 19 545 e-mail: rops@warmia.mazury.plwarmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl