Ogłoszenie konkursu na Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL7.2.1/2012 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakres konkursu:

  • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3),
  • Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4),
  • Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5),
  • Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6),
  • Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej  w tym w powrocie na rynek pracy (7),
  • Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9),
  • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10),
  • Poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11).

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem  lub pocztą w terminie: od 29 czerwca 2012 r. do 27 lipca 2012 r. w godz. od 08.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, parter, pokój 23A, tel. 089 52 19 533, 089 52 19 542, 089 52 19 543, 089 52 19 545 Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art.  207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 5.000.000,00 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  parter, pokój 23 A – Biuro Projektów Integracji Społecznej,  tel. 089 52 19 533, 089 52 19 542, 089 52 19 543, 089 52 19 545 e-mail: rops@warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl