Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu lub operatora zarządzającego w tworzonym podmiocie prawa handlowego pod firmą „Szpital Giżycki” Spółka z o.o.

                                                                                                      Giżycko, 16.10.2012
Zarz
ąd Powiatu w Giżycku przystępując do naboru:

w WARIANCIE I – na wyłonienie kandydata na Prezesa Zarządu w tworzonym podmiocie prawa handlowego pod firmą „Szpital Giżycki” Spółka z o.o.  lub
w WARIANCIE II – na wyłonienie operatora zarządzającego spółką pod firmą „Szpital Giżycki” Spółka z o.o.,

 ustala następujące warunki:
1.    Powiat Giżycki zawrze z podmiotem „Szpital Giżycki” Spółka z o.o., od dnia rejestracji Spółki, wieloletnią umowę dzierżawy (do 30 lat) majątku ruchomego i nieruchomego, znajdującego się w SP ZOZ w Giżycku przed dniem rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, z zastrzeżeniem ust.4.
2.    Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy, o której mowa w ust.1 Zarząd Powiatu w Giżycku ustala na poziomie 3 % rocznego przychodu ogółem Spółki, wykonanego za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwszy czynsz zostanie ustalony na podstawie rocznego planu przychodów ogółem SPZOZ Giżycko na 2012r., wg stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
3.    Powiat Giżycki przejmie zobowiązania wymagalne SPZOZ Giżycko przed dniem rejestracji podmiotu „Szpital Giżycki” Spółka z o.o. Ostateczna wartość przejętych zobowiązań zostanie określona w uchwale Rady Powiatu w Giżycku, po ustaleniu wskaźnika zadłużenia SPZOZ Giżycko, zgodnie z art. 70  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
4.    W związku realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dotyczących rozbudowy nieruchomości SPZOZ Giżycko i zakupu mienia szpitalnego, istnieje możliwość zawarcia w tej części umowy użyczenia. Umowa obowiązywać będzie do 31 grudnia 2017 r., tj. do upływu okresu trwałości projektów realizowanych ze środków europejskich przez Powiat Giżycki w SPZOZ Giżycko(*) lub w przypadku przesunięcia harmonogramu zakończenia realizowanego obecnie projektu „Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska przy SPZOZ Giżycko”, w okresie 5 lat od jego zakończenia.

 Ustala się następujące warunki i wymogi dla kandydatów składających oferty na kandydata na Prezesa Zarządu Spółki –  WARIANT  I
Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Zarządu w tworzonym podmiocie prawa handlowego pod firmą „Szpital Giżycki” Spółka z o.o.
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe;
2.
posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami zatrudniającymi co najmniej 30 osób, w tym szpitalami wielooddziałowymi;
3.
aktualne świadectwo lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
4. nie
została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie była karana za inne przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 6 miesięcy, która następnie zostanie przedłużona na czas nieokreślony w przypadku uzyskania przez niego po upływie tego okresu pozytywnej oceny Rady Nadzorczej Spółki.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1.    koncepcja funkcjonowania firmy „Szpital Giżycki” Spółka z o.o. (obejmująca okres 5 lat), w szczególności w zakresie:
1)   kierunków dalszego rozwoju Spółki;
2)   rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych, skutkujących zbilansowaniem działalności gospodarczej Spółki i zapewniających bieżącą realizację wszelkich zobowiązań Spółki, w tym zobowiązań wynikających z zawartej umowy dzierżawy z Powiatem Giżyckim;
2.
CV;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie lub ich kopie (potwierdzone przez składającego za zgodność z oryginałem);
4. inne osiągnięcia, dokumenty, listy, referencje, opinie potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności związane z przedmiotem niniejszego naboru;
5. świadectwa pracy albo zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w przypadku, gdy stosunek pracy nadal trwa lub ich kopie (potwierdzone przez składającego za zgodność  z oryginałem);
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7. oświadczenie, iż kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4) i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.;
8.  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i   w art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i o tym, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne;
9.  oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa;
10. oczekiwania płacowe kandydata w stosunku miesięcznym, w przypadku:
1) zawarcia umowy wstępnej na czas określony do 6 miesięcy;
2) zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony. 

Ustala się następujące warunki i wymogi dla kandydatów składających oferty na operatora zarządzającego Spółką –  WARIANT  II

 Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza nabór na operatora zarządzającego tworzonym podmiotem prawa handlowego pod nazwą „Szpital Giżycki” Spółka z o.o. Do naboru mogą przystąpić  podmioty gospodarcze działające na rynku usług medycznych, zarządzające szpitalami, z którymi zostanie zawarta umowa o zarządzanie podmiotem „Szpital Giżycki” Spółka z o.o. Podmioty te wskażą kandydata na stanowisko prezesa Zarządu.
    Do naboru na operatora zarządzającego w tworzonym podmiocie prawa handlowego pod nazwą: „Szpital Giżycki” Spółka z o.o. może przystąpić podmiot gospodarczy, który spełnia następujące warunki:
1.    wykaże, że zarządza co najmniej dwoma szpitalami wielooddziałowymi;
2.    liczba osób zatrudnionych w zarządzanych przez ten podmiot jednostkach ogółem nie może być mniejsza niż 300 osób;
3.    podmiot złoży oświadczenie o wartości kapitału obrotowego według stanu na 30 września 2012r. (**)
4.    Podmiot wskaże kandydata na stanowisko prezesa Zarządu, wraz ze złożonymi przezeń następującymi dokumentami :
1)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
2)    oświadczenie, iż kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4) i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
3)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i   w art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i  o tym, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne;
4)   oświadczenie wskazanego kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z wyborem na stanowisko Prezesa.

 Wymagane dokumenty:
1. dokumenty potwierdzające spełnienie  określonych w pkt 1-4  warunków;
2. dokumenty rejestracyjne podmiotu, takie jak odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu do składania ofert;
3. koncepcja funkcjonowania firmy „Szpital Giżycki” Spółka z o.o. (obejmująca okres 5 lat), w szczególności w zakresie:
1)      kierunków dalszego rozwoju Spółki;
2)      rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych, skutkujących zbilansowaniem działalności gospodarczej Spółki i zapewniających bieżącą realizację wszelkich zobowiązań Spółki, w tym zobowiązań wynikających z zawartej umowy dzierżawy z Powiatem Giżyckim;
4. inne dokumenty, listy, referencje, opinie potwierdzające doświadczenie, umiejętności związane z przedmiotem niniejszego naboru;
5. sprawozdanie sporządzone na druku GUS F-01 według danych za wrzesień 2012;
6. oczekiwania płacowe dla kandydata na prezesa Zarządu Spółki.

             Tytułem wynagrodzenia operatora zarządzającego za usługi zarządzania spółką Powiat Giżycki przeniesie na własność operatora 70% udziałów Powiatu Giżyckiego w spółce „Szpital Giżycki” Spółka z o.o. Przeniesienie udziałów nastąpi po upływie okresu trwałości projektów realizowanych ze środków europejskich przez Powiat Giżycki w SPZOZ Giżycko(*), tj. po 31 grudnia 2017 r. lub w przypadku przesunięcia harmonogramu zakończenia realizowanego obecnie projektu „Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska przy SPZOZ Giżycko”, w okresie 5 lat od jego zakończenia. W tym okresie z wybranym operatorem zarządzającym zawarta zostanie umowa o zarządzanie, w której zawarte będzie zobowiązanie Powiatu Giżyckiego do przeniesienia własności 70% udziałów na operatora zarządzającego. Umowa o zarządzanie zostanie zawarta na czas określony do czasu objęcia udziałów przez operatora zarządzającego.
        Powyższe wynagrodzenie nie obejmuje wynagrodzeń Prezesa i ewentualnie innych członków Zarządu Spółki „Szpital Giżycki” Spółka z o.o.

POZOSTAŁE  INFORMACJE

1.       Dane o strukturze usług, bieżącej sytuacji organizacyjnej i finansowej oraz zatrudnieniu w SPZOZ Giżycko zainteresowane podmioty mogą otrzymać po złożeniu wniosku oraz podpisaniu klauzuli poufności oraz wpłaceniu 100 zł plus VAT (słownie: sto złotych) na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku, prowadzony w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku, nr rachunku: 18 9343 0005 0013 0130 2000 0490. Materiały będzie można odebrać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. nr 13.
2.       W przypadku zastrzeżenia  przez oferenta, że wskazane w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Komisja Konkursowa nie będzie ich udostępniać osobom trzecim. Oferent winien oznaczyć lub wydzielić wyżej wymienione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Zarząd Powiatu w Giżycku zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą ofertę.
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Paternoga, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Giżycku, nr telefonu 087 428 5958 wew. 37, e-mail rozwoj@gizycko.starostwo.gov.pl.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1.    Oferty, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na zarządzanie spółką „Szpital Giżycki-Wariant…” i wpisaniem odpowiedniego numeru wariantu (I lub II), należy składać  w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pok. nr 13, lub przesłać na adres Starostwa (decyduje data wpływu do urzędu),  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2012r. do godz. 15.00. Oferty winny być przygotowane wyłącznie w języku polskim.
2.    Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania zostaną odrzucone.

 WYBÓR OFERENTA ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKĄ „SZPITAL GIŻYCKI” SPÓŁKA Z O.O.

1.    Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach.
2.    W I etapie Komisja Konkursowa, wskazana przez Zarząd Powiatu w Giżycku, dokona oceny złożonych ofert.
3.    Oferenci z jednego lub obu wariantów, którzy w wyniku tej oceny zostaną zakwalifikowani do II etapu, zaproszeni zostaną do rozmów indywidualnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku.
4.    W wyniku oceny ofert, w szczególności koncepcji zarządzania spółką oraz doświadczenia oferentów, Zarząd Powiatu w Giżycku dokona wyboru oferenta i przystąpi do szczegółowych negocjacji warunków umowy.
5.    Zarząd Powiatu w Giżycku może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia podmiotu do zarządzania Spółką. Decyzja Zarządu Powiatu w Giżycku o wyborze bądź zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia podmiotu jest ostateczna i nie podlega żadnej procedurze odwoławczej.

 DODATKOWE OZNACZENIA, ODNOŚNIKI, WYJAŚNIENIA

 (*) zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

(**) wartość kapitału obrotowego należy przedstawić jako różnicę aktywów obrotowych firmy i zobowiązań krótkoterminowych według stanu na dzień 30 września 2012r., wg poniższego wzoru:
wartość kapitału obrotowego= aktywa obrotowe- zobowiązania krótkoterminowe

                                                            Mirosław Dariusz Drzażdżewski
                                                                            Starosta Giżycki

załącznik: klauzula poufności