Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

II. Formy wsparcia:
Refundacja kosztów z możliwością zaliczkowania lub wyprzedzającego finansowania.

III. Wysokość limitu środków:
Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy – 427 144,38 EUR (1 708 577,52 zł po indykatywnym kursie 4 zł), w tym:

1. Promowanie lokalnych produktów i usług (2.1.4) – 26 245,70 EURO (104 982,80 zł po indykatywnych kursie 4 zł) w tym:
– Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi: (i stanowi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych). Kwota wparcia w ramach LSR wynosi do 52 491,00 zł (w tym wkład EFROW: 33 400,02 zł oraz 19 090,98 zł stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
– Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 52 491,00 zł.
– Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

2. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności gospodarczej (2.1.1) 276 124,07 EUR (1 104 496,28 zł) w tym:
– Wysokość premii wynosi: 50 000,00 zł na jednego Wnioskodawcę.
– Wypłata premii następuje w dwóch transzach: 40 000,00 zł po rejestracji firmy i złożeniu wniosku o I płatność, 10 000,00 zł po realizacji operacji i złożeniu wniosku o II płatność.
– Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia 1 miejsca pracy (możliwe samozatrudnienie).

3. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej (2.1.1) 124 774,61 EUR (499 098,44 zł)
– Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 150 000,00 zł.
– Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.
– Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
– Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia 1 miejsca pracy.

IV. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Ogonki, ul. Letniskowa 13, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00 w terminie od 19 grudnia 2022r. do 16 stycznia 2023r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 16 stycznia 2023r. o godz. 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023.
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Wysokość wsparcia:
a) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
b) do 70 % dla podmiotów z sektora gospodarczego;
c) do 100 % dla podmiotów z sektora społecznego.

VI. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 – 2023 / LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
  • Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
  • Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

IX. Informacje dodatkowe
Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11- 600 Węgorzewo, tel. 728 821 575, e-mail: biuro@mazurylgr.pl. Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 12 stycznia 2023r.

W związku z tym, iż w treści ogłoszenia w pkt III ust. 1 nie podano maksymalnej kwoty pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych informujemy, że wynosi ona 33 400,00 zł. 

Do pobrania:

1) Ogłoszenie nr 1 2023 PROW

2) Załącznik nr 1 do wytycznych PROW 2023

3) Informacja uzupełniająca do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1_2023