Ogłoszenie o przetargu

Giżycko,  dnia  14 lipca 2023 r.

WG. 6840.2.2.2023

Ogłoszenie

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz.2213) Starosta Giżycki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz zawiera 1 pozycję.

1.  a. położenie: gmina Giżycko, obręb 0006 Jurkowo,

b. numer działki i powierzchnia nieruchomości: obręb 0006 Jurkowo, działka nr 1/4 o powierzchni 0,0327 ha,

c. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042518/5

d. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako droga,

e. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruklanki w/w działka znajduje się w granicach obszarów rolniczych na terenie chronionego krajobrazu

f. forma zbycia:  nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym

g. cena wywoławcza:  3 850,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset pięćset zł)

h. wadium:  400,00 zł (słownie: czterysta zł),

i. postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  tj. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł).

Uwagi:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ul. Gen. Józefa Zajączka 2 (poprzednio ul. Wyzwolenia 2),  pokój numer 104.

2. Przetarg ograniczony do podmiotów będących właścicielami nieruchomości  przyległych do przedmiotowej nieruchomości; zbywana nieruchomość stanowi drogę, w najszerszym miejscu ma ok 4,5 m szerokości, nie może być zagospodarowana jako osobna nieruchomość.

3. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wnieść wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku  w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070.

4. Ustala się termin wniesienia wadium na dzień 21 sierpnia 2023 r.

5. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego, o którym mowa w pkt.4.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym w formie aktu notarialnego.

8. Wylicytowaną cenę nieruchomości, po odliczeniu wadium, należy wpłacić przed podpisaniem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca, w tym również koszt sporządzenia umowy warunkowej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Starosta Giżycki może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz.1061).

10. Dla zbywanej działki nie ma aktualnych badań geologicznych,

11. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.

12. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami – tel. (87) 429 17 57 w. 31.

Ogłoszenie [pobierz]