Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Giżycko, dnia 04 sierpnia 2023 r.
WG. 6853.3.2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie prac dotyczących budowy linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4 kV na terenie obejmującym między innymi nieruchomość położoną w Brożówce, gmina Kruklanki, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu 3-Brożówka, numerem 38/144 o powierzchni 0,0826 ha, oraz 38/148 o powierzchni 0,0826 ha, opisane w księdze wieczystej OL1G/000208807/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.
W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, zostanie wydana decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.