Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

UCHWAŁA Nr 643.2023
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2024 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 571) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.
z 2021r., poz. 945) uchwala się, co następuje:

1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2024 roku.

2

Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3

Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie organu administracji publicznej tj. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku na tablicy ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego,

4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ