Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zlecenie w 2021 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl  w terminie do 7 czerwca 2021 r. do godz. 16:00.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

– Halina Zygnerska – Kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
– Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
– Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
– Sylwia Rosińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
– Sabina Tabaka – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 10),
– Elżbieta Nosarzewska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 19).

 

Treść ogłoszenia: https://bip.warmia.mazury.pl/1679/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-o-zlecenie-w-2021-r.-przez-samorzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-ze-srodkow-pfron-realizacji-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych.html