Ogłoszenie – przetarg na zbycie nieruchomości

WG.6840.3.1.2022

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz.2213) Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz zawiera 2 pozycje.

 1. a.    położenie: gmina Miłki, obręb 0013 Rydzewo,
  b. numer działki i powierzchnia nieruchomości: obręb 0013 Rydzewo, działka nr 592/2 o  powierzchni 0,0131 ha,
  c. numer księgi wieczystej:  OL1G/00028647/4
  d.
  opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne zabudowane,
  e. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:. Działka nr 592/2 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rydzewo (Publikacja Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 77, poz. 1245) uchwalonym Uchwałą nr XLV/242/2010 z dnia 2010-03-24, mienionym Uchwałą nr XXVI/118/2012 z dnia 2012-11-30 – teren oznaczony symbolem 1KL teren dróg powiatowych,
  f. forma zbycia: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
  g. cena wywoławcza: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy zł)
  h. wadium: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł),
  i. postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł).
 2. a.położenie: gmina Miłki, obręb 0013 Rydzewo,
  b. numer działki i powierzchnia nieruchomości: obręb 0013 Rydzewo, działka nr 592/3 o  powierzchni 0,0070 ha,
  c. numer księgi wieczystej:  OL1G/00028647/4
  d. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane,
  e. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:. Działka nr 592/3 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rydzewo (Publikacja Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 77, poz. 1245) uchwalonym Uchwałą nr XLV/242/2010 z dnia 2010-03-24, mienionym Uchwałą nr XXVI/118/2012 z dnia 2012-11-30 – teren oznaczony symbolem 1KL teren dróg powiatowych,
  f. forma zbycia: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
  g. cena wywoławcza: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł)
  h. wadium: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł),
  i. postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  100,00 zł (słownie: sto zł).

  Uwagi:

 1. Przetarg dotyczący działki nr 592/2 odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ul. Gen. Józefa Zajączka 2 (poprzednio ul. Wyzwolenia 2), pokój numer 104.
 2. Przetarg dotyczący działki nr 592/3 odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 30 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ul. Gen. Józefa Zajączka 2 (poprzednio ul. Wyzwolenia 2), pokój numer 104.
 3. Przetarg ograniczony do podmiotów będących właścicielami nieruchomości przyległych do przedmiotowej nieruchomości; działki przeznaczone do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wnieść wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku  w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070.
 5. Ustala się termin wniesienia wadium na dzień 07 maja 2024 r.
 6. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego, o którym mowa w pkt.4.
 7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym w formie aktu notarialnego.
 9. Wylicytowaną cenę nieruchomości, po odliczeniu wadium, należy wpłacić przed podpisaniem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi na piśmie osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca, w tym również koszt sporządzenia umowy warunkowej.
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Starosta Giżycki może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r., poz.1061).
 11. Dla zbywanej działki nie ma aktualnych badań geologicznych,
 12. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 13. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami – tel. (87) 429 17 57 w.31.