Ogłoszono nabór wniosków na zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 2/POKL/9.1.1/2012 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmujących:

tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej;

wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniających się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.

UWAGA!!!

Listę gmin, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach pierwszego typu operacji stanowi
załącznik nr 8 do Dokumentacji Konkursowej – z Powiatu Giżyckiego kwalifikują się: Gmina Kruklanki oraz Gmina Wiejska Giżycko.

Jako inne formy wychowania przedszkolnego należy rozumieć formy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1080);

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztąw terminie:
od 15 marca do 13 kwietnia 2012 r. w godz. od 8.00 do 15.00
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1,
II piętro, pokój 303, tel. 89 52 19 715, 89 52 19 755
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota
16 000 000,00 PLN

UWAGA!!!
Wymagany jest wkład własny stanowiący 15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiegooraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1, II piętro, Biuro Informacji i Promocji, pokój 355, tel.089 52 19 720, 089 52 19 721 e-mail: dfs@warmia.mazury.pl oraz na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl