Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2023, w następujących obszarach:

  1. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  2. kultura fizyczna,
  3. profilaktyka i promocja zdrowia,
  4. ratownictwo i ochrona ludności,
  5. wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych,
  6. dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych,
  7. edukacja ekologiczna.

Zadania publiczne powinny być realizowane w przedziale czasowym określonym przez Państwa w ofercie, ale nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert: 23 stycznia 2023 r. do godz. 15:00 (jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do dnia 30 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2023 rok).

W pkt. VI.3. oferty „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…” należy opisać:
– środki bezpieczeństwa związane z realizacją zadania lub alternatywne sposoby wykonania zadania wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
– w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OGRANICZEŃ W WYDATKACH Z DOTACJI POWIATU GIŻYCKIEGO!

Wyjaśnienia dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2023 (uchwała Zarządu Powiatu w Giżycku nr 512.2022 z dnia 29.12.2022 r.) dotyczące pkt. 14 i pkt. 15 ppkt 4) „Trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert, terminu dokonania wyboru ofert, zasad przyznawania dotacji”.

Środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.):

„rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.”

Wyciąg z ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2023 (uchwała Zarządu Powiatu w Giżycku nr 512.2022 z dnia 29.12.2022 r.):

14. Oferent z przekazanej kwoty dotacji może maksymalnie przeznaczyć 20% na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z realizacją zadania.

Wyjaśnienie:

Wskazane w ogłoszeniu 20% dotacji może być wykorzystane wyłącznie na zakupy bezpośrednio związane z realizacją zadania a jednocześnie nie stanowiące środka trwałego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm. (patrz definicja powyżej), czyli do jednego roku użyteczności ekonomicznej.

Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju materiały typu: papier, farby, bloki, materiały rysunkowe i piśmienne, naczynia jednorazowe itp., wyposażenie z tytułu uczestnictwa w danym wydarzeniu tzn. „nie przeznaczone na potrzeby jednostki” oraz nagrody wyłącznie na rzecz uczestników organizowanej imprezy.

15. 4) W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane koszty: (…) zakupu środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) wykluczone są wszelkie zakupy rzeczowych aktywów trwałych i zrównanych z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych na potrzeby organizacji.

Należą do nich m.in.: termosy, lornetki, namioty, stoliki, koksowniki, piły, inny sprzęt turystyczny, sprzęt rehabilitacyjny i fizjoterapeutyczny, sprzęt medyczny itp.

Wszystkie środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), niezbędne do realizacji projektu, organizacja może: użyczyć, wynająć, wypożyczyć a adekwatne koszty przedstawić w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Organizacja może oczywiście zakupić środki trwałe we własnym zakresie (ze środków własnych, poza dotacją).

UWAGA! Oferty organizacji pozarządowych zawierające zakupy środków trwałych określonych w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.