Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2013

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2013 z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, profilaktyki i promocji zdrowia, prowadzenia usług doradczych dla organizacji pozarządowych oraz dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych. Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2013 r. do godz. 15:00 (a w przypadku dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych – do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2013 r. lub do dnia 30 października 2013 r.). 

1) kultura fizyczna i sport
w szczególności:
– imprezy rekreacyjne,
– imprezy i zawody sportowe.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 20.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2013 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul Smętka 7, pok. 23, 11-500 Giżycko.

2) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w szczególności:
– promocja dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnych społeczności,
– działalność kulturalna mniejszości narodowych i etnicznych,
– działania artystyczne dzieci i młodzieży,
– działania kulturalne seniorów, osób w wieku emerytalnym.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 20.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2013 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul Smętka 7, pok. 23, 11-500 Giżycko.

3) profilaktyka i promocja zdrowia
w szczególności:
– profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
– edukacja rodziny chorego na chorobę nowotworową,
– promocja zdrowego stylu życia.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 12.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2013 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

4) usługi doradcze dla organizacji pozarządowych
Prowadzenie usług doradczych dla organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 5.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2013 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

5) wkłady własne organizacji pozarządowych
Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2013 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2013 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. Nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 10.000 zł.

Oferty należy składać do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2013 r. lub do dnia 30 października 2013 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Nr 261.2013 [pobierz]

Treść ogłoszenia [pobierz]

Karta oceny formalnej [pobierz]

Karta oceny merytorycznej [pobierz]

Wzór oferty [pobierz]

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH SEKTOROWI POZARZĄDOWEMU W ROKU 2013 W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA  – kliknij, aby otworzyć

WYNIKI W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W 2013 ROKU – kliknij, aby otworzyć