Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2014

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2014

 

 

w zakresie:

1. kultura fizyczna i sport
w szczególności:
1) imprezy rekreacyjne,
2) imprezy i zawody sportowe.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi 25.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2014 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 23, 11-500 Giżycko.

2. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w szczególności:
1) działania kulturalne seniorów, osób w wieku emerytalnym,
2) działalność kulturalna mniejszości narodowych i etnicznych,
3) kształtowanie postaw patriotycznych i proobronnych społeczeństwa,
4) 100 rocznica wybuchu I wojny  światowej.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi 25.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2014 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 23, 11-500 Giżycko.

3. profilaktyka i promocja zdrowia
w szczególności:
1) profilaktyka chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką i zapobieganiem cukrzycy,
2) Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwietnia 2014 r. – temat przewodni „Choroby przenoszone przez wektory”, ze szczególnym uwzględnieniem odkleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy,
3) promocja zdrowego stylu życia.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi 12.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2014 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

4) usługi doradcze dla organizacji pozarządowych
Prowadzenie usług doradczych dla organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi 5.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2014 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

5) wkłady własne organizacji pozarządowych
Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2014 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2014 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. Nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi 10.000 zł.

Oferty należy składać do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2014 r. lub do dnia 30 października 2014 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).

 

Treść ogłoszenia i załączników   [POBIERZ]

Wzór oferty   [POBIERZ]