Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2015

herb_powiat_gizycki
Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2015

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXII.142.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015, Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2015

ADRESACI KONKURSU
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań będących przedmiotem konkursu, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”.

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2015 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:

1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w szczególności:

1) działania kulturalne seniorów, osób w wieku emerytalnym;
2) działalności kulturalna mniejszości narodowych i etnicznych;
3) kształtowanie postaw patriotycznych i proobronnych społeczeństwa,

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 45.000 zł.
W roku 2014 przeznaczono na ten cel kwotę 25.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul Smętka 7, pok. 23, 11-500 Giżycko.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w szczególności:

1) imprezy rekreacyjne na rzecz mieszkańców powiatu;
2) imprezy i zawody sportowe z czynnym udziałem mieszkańców powiatu;
3) wydarzenia sportowo-rekreacyjne o charakterze sportu powszechnego w tym o wymiarze trans granicznym.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 30.000 zł.
W roku 2014 przeznaczono na ten cel kwotę 20.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul Smętka 7, pok. 23, 11-500 Giżycko.

3. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności:

1) promocja zdrowego stylu życia. Wsparcie organizacji imprezy masowej promującej zdrowy styl życia, wykorzystującej środowisko naturalne i miejscowe atrakcje turystyczne (np. organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców powiatu i turystów w grupie minimum 20 osób);
2) profilaktyka chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką chorób układu oddechowego i pokarmowego;
3) światowy dzień zdrowia 7 kwietnia 2015 – temat przewodni „Bezpieczeństwo żywności”.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 12.000 zł.
W roku 2014 przekazano na ten cel kwotę 12.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

4. Prowadzenie usług doradczych dla organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 5.000 zł.
W roku 2014 przekazano na ten cel kwotę 5.290 zł.

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

Warunki minimalne realizacji zadania:

1. posiadanie ogólnodostępnego stałego punktu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na terenie miasta Giżycka;
2. kwalifikacje doradcy: wykształcenie wyższe, doświadczenie min. 2-letnie w pracy w organizacji pozarządowej, w tym przy pracy projektowej i pozyskiwaniu funduszy europejskich,
3. realizacja przez organizację min. 2 projektów z funduszy zewnętrznych;
4. doradca udzielać będzie wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym z obszaru:

a) zasad tworzenia i działania organizacji pozarządowych,
b) planowania i realizacji projektów z udziałem środków samorządowych i europejskich,
c) opracowania strategii rozwoju organizacji pozarządowych,
d) udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy,
e) wsparcia przy opracowywaniu wniosków o dotacje,
f) form współpracy organizacji pozarządowych z samorządami.

Metody pracy doradcy obejmować będą w szczególności udokumentowaną organizację szkoleń i konferencji, indywidualne konsultacje bezpośrednie i telefoniczne (np. listy obecności, programy spotkań, zdjęcia).
Nie będą finansowane wszelkie usługi (poza usługami doradczymi), działania marketingowe, oraz inne rodzaje działalności gospodarczej, realizowane bezpośrednio przez organizację, np. własny skład komputerowy dla celów wydawniczych, własny druk, własny kolportaż itp.

5. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych
Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2015 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2015 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% wysokości wkładu i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt. W każdym przypadku obowiązuje bezwzględny zakaz „podwójnego finansowania” (zakaz finansowania tego samego zadania, działania z dwóch różnych źródeł).

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 10.000 zł.
W roku 2014 przekazano na ten cel kwotę 10.000 zł.

Oferty należy składać do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2015 r. lub do dnia 30 listopada 2015 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (ewentualne wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).

W przypadku zadań dotyczących dofinansowania wkładu własnego:

1. Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/ programu, termin składania wniosku o dotację, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.
2. Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii podpisanej umowy do Starostwa Powiatowego w Giżycku, która będzie stanowiła załącznik do umowy zawartej z Powiatem Giżyckim. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Zarząd Powiatu w Giżycku, niezbędny warunek do zawarcia umowy z Powiatem Giżyckim i przekazania środków finansowych organizacji.
3. W przypadku gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również zawarta umowa na realizację zadania.
4. Zarząd Powiatu w Giżycku może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu w Giżycku z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

6. Pomoc społeczna

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2015 wynosi 45.800,00 zł.
W roku 2014 przekazano na ten cel kwotę 45.800,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

Warunki minimalne realizacji zadania:
1) Poradnictwo specjalistyczne – „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Zakres zadania:
a)prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo-porodowego, chorobami genetycznymi i zaburzeniami ze strony centralnego układu nerwowego,
b) konsultacje dla rodziców dźwigających ciężar wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
c) nauki metod pracy z dzieckiem pod kątem wypełniania czasu rehabilitacji podczas pobytu w domu,
d) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności,
e) prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacji ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym.

2) Wsparcie organizacji osób niepełnosprawnych w zakresie imprez sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych.

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór ten dostępny jest na stronie internetowej www.bip.warmia. mazury.pl/powiat_gizycki w zakładce „organizacje pozarządowe – akty prawne”.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
b) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;
c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
3. Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście:

1) zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu – do dnia 10 luty 2015 r. do godz. 15:00 na adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul Smętka 7, pok. 23, 11-500 Giżycko
2) zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, prowadzenia usług doradczych – do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, pok. 13, 11-500 Giżycko
3) zadania z zakresu: pomocy społecznej – do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 15:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, sekretariat, 11-500 Giżycko
4) zadania z zakresu: dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych – do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2015 r. lub do dnia 30 listopada 2015 r. w zależności od zakresu zadań na adres jednostek wskazanych w pkt. 1) do 4).
4. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Termin realizacji zadań określonych w ofercie nie może przekraczać 31 grudnia 2015 r. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”, zadanie w części dofinansowywanej z budżetu samorządu Powiatu Giżyckiego, winno być wykonane w roku 2015.
2. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia organizacjom jest ich działalność na rzecz Powiatu Giżyckiego i jego mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa.
3. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, przewidujących udział mieszkańców Powiatu Giżyckiego.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
2. Oceny formalnej dokonuje:
1) pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu),
2) pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego (zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, prowadzenia usług doradczych, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych).
3) pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zadania z zakresu pomocy społecznej).
3. Ocena formalna oferty dokonywana jest niezwłocznie po zamknięciu konkursu. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „konkursy ofert i  formularze do pobrania” – „rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert” w terminie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Za umieszczenie wyników oceny formalnej odpowiedzialni są pracownicy wskazani w ust. 2, pkt. 1-3. Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
4. W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” ocena formalna oferty dokonywana będzie na bieżąco. Wyniki oceny formalnej zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „konkursy ofert i  formularze do pobrania” – „rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert” w terminie 7 dni od daty formalnego przyjęcia i zarejestrowania oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku. Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie podlegającym uzupełnieniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
5. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego (nie dotyczy zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej”).
Wkład własny finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł. Wkład własny niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego (w tym świadczenia  wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej).
Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:
1) na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy,
2) na podstawie karty pracy wolontariusza,
3) na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu wkładu własnego od wskazanego w ogłoszeniu powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
6. Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
7. Ocena merytoryczna:
1) Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Giżycku. Tryb powoływania komisji oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone są w „Wieloletnim programie współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015”, uchwale Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu konkursowym.
2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
8. Dokonanie wyboru ofert:
1) Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia terminu ich składania, lub w dniu najbliższego posiedzenia zarządu powiatu po upływie tego terminu.
2) W przypadku zadania polegającego na „dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowej” dokonywane będzie na bieżąco do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2015 r. lub do dnia 30 listopada 2015 r. (wcześniejsze zakończenie naboru z powodu wyczerpania środków nastąpi w trybie ogłoszenia).
9. Konkurs ofert w zakresie każdego rodzaju zadań rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. Zarząd może dokonać korekty wysokości dotacji wskazanej w ofercie lub rekomendowanej przez komisję lub odmówić przyznania dotacji.
10. W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Giżycku wymienionych w ust. 9 nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
11. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w niższej kwocie niż wskazano w ofercie. W przypadku, gdy organizacji zostanie przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu projektu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanych przez osoby upoważnione.
12. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
13. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
a) noclegów i dojazdów,
b) usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności koszty leczenia (za wyjątkiem drobnych materiałów medycznych, preparatów czy badań ściśle związanych z projektem i uznanych za kwalifikowane przez Zarząd Powiatu  w Giżycku),
c) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali,
d) zakupu środków trwałych,
e) prowadzenia działalności gospodarczej, oraz finansowanie działań, których głównym celem jest osiągniecie zysku,
f) pokrycia deficytu działalności organizacji,
g) utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,
h) działalności politycznej i wyznaniowej,
i) inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,
j) kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
k) przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
14. Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe” – „konkursy ofert i  formularze do pobrania” – „rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku.

Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy Al. 1 Maja 14.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:

zadania z  zakresu: pomocy społecznej:

Czesław Żdanuk – tel. (87) 4291089
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Smętka 5 wejście od ul. Kościuszki,
11-500 Giżycko.

zadania z zakresu: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu

Ryszard Należyty – tel. (87) 429-94-35
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
ul. Smętka 7, pokój 23
11-500 Giżycko

zadania z zakresu: profilaktyki i promocji zdrowia, prowadzenia usług doradczych, dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowej

Piotr Dusyn – tel. (087) 428-59-58 wew. 59
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Wydział Spraw Obywatelskich
Aleja 1 Maja 14, pokój 211, 11-500 Giżycko

DO POBRANIA PONIŻEJ: UCHWAŁA + ZAŁĄCZNIKI oraz WZÓR OFERTY

UCHWAŁA W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WZÓR OFERTY