Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”. Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2014 wynosi 40.800 zł. Oferty  z wymaganymi załącznikami powinny być złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku do dnia 10 kwietnia 2014r. do godz. 15.00.

——————————————————————————————————————-

 

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia  18 marca 2014 r.

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Powiatu w Giżycku nr XXII.142.2012 z dnia 08 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015 Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadania publicznego w 2014 r. w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w następującej dziedzinie:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Zakres zadania:
a) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo-porodowego, chorobami genetycznymi i zaburzeniami ze strony centralnego układu nerwowego,
b) konsultacje dla rodziców dźwigających ciężar wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
c) nauki metod pracy z dzieckiem pod kątem wypełniania czasu rehabilitacji podczas pobytu w domu,
d) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności,
e) prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacji ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2014 wynosi 40.800,00 zł; w roku 2013 przeznaczono na ten cel kwotę 39.600,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Oferty  z wymaganymi załącznikami powinny być złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, (pok. Nr 1), 11-500 Giżycko do dnia 10 kwietnia 2014r. do godz. 15.00 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Wzory te dostępne są również na stronie internetowej www. bip.wrota.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki w zakładce „organizacje pozarządowe”. Kontakt: Zbigniew Piestrzyński, Czesław Żdanuk, tel. (87) 429 10 89.
W przypadku przesyłania ofert pocztą, korespondencję należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania.
2. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.
3. Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D.Z. U.  z 2010r. nr 234, poz. 1536)
4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie lub na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
5. Termin realizacji, określony w ofercie, nie może przekroczyć terminu 31 grudnia 2014r.

Kryteria rozpatrywania i wyboru ofert

1. Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:1) zgodność zadania z priorytetami określonymi w Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego w latach 2013-2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) zgodność oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu,
3) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy,
4) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
5) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3, ust.3 ustawy, będą realizować zadanie publiczne,
6) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
7) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (minimum 10% wkład własny),
8) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Od rozstrzygnięcia nie stosuje się trybu odwołania.

3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie  środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego projektu kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego, podpisanych przez osoby upoważnione.

5. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

6. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
    1) zakupu sprzętu i urządzeń powyżej kwoty 4.080,00zł,
    2) prowadzenia działalności gospodarczej,
    3) pokrycia deficytu działalności organizacji,
    4) utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,
    5) działalności politycznej i wyznaniowej,
    6) inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,
    7) kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
    8) przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.

7. Wymagane załączniki do oferty:
    1) aktualny wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu,
    2) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły,
    3) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
   4) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.I  partnera.

8. Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:
    – Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki
    – strona internetowa www.powiatgizycki.pl,
    – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Giżycku przy al. 1-go Maja 14

 

Wicestarosta
Wacław Strażewicz

 

Treść ogłoszenia  [POBIERZ]