Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”. Kwota przeznaczona na jego realizację roku 2013 wynosi 39.600 zł. Oferty z wymaganymi załącznikami powinny być złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko do dnia 09 kwietnia 2013r. do godz. 15:00.

 

———————————————————————————————————————

O G Ł O S Z E N I E
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 11 marca 2013 r.

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Rady Powiatu w Giżycku nr XXII.142.2012 z dnia 08 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015 Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą. „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadania publicznego w 2013 r.w formie wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w następującej dziedzinie:

Zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych”.

Zakres zadania:

 1. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z ryzyka ciążowo-porodowego, chorobami genetycznymi i zaburzeniami ze strony centralnego układu nerwowego,
 2. konsultacje dla rodziców dźwigających ciężar wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
 3. nauki metod pracy z dzieckiem pod kątem wypełniania czasu rehabilitacji podczas pobytu w domu,
 4. prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności,
 5. prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacji ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 39.600,00zł; w roku 2012 przeznaczono na ten cel kwotę 39.600,00zł.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Oferty z wymaganymi załącznikami powinny być złożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, (pok. Nr 1), 11-500 Giżycko do dnia 09 kwietnia 2013r. do godz. 1500 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru ofert ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
  Wzory te dostępne są również na stronie internetowej www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki w zakładce „organizacje pozarządowe”. Kontakt: Zbigniew Piestrzyński, Czesław Żdanuk, tel. 874291089.
  W przypadku przesyłania ofert pocztą, korespondencję należy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania.
 2. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.
 3. Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D.Z. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010r.)
 4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie lub na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 5. Termin realizacji, określony w ofercie, nie może przekroczyć terminu 31 grudnia 2013 r.

Kryteria rozpatrywania i wyboru ofert

 1. Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
  1. zgodność zadania z priorytetami określonymi w Programie Współpracy Powiatu Giżyckiego w latach 2013-2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. zgodność oferty z zadaniem określonym w ogłoszeniu,
  3. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy,
  4. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  5. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3, ust.3 ustawy, będą realizować zadanie publiczne,
  6. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
  7. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (minimum 10% wkład własny),
  8. analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 2. Rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Od rozstrzygnięcia nie stosuje się trybu odwołania.
 3. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego projektu kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego, podpisanych przez osoby upoważnione.
 5. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 6. W ramach udzielonej dotacji nie będą pokrywane następujące koszty:
  1. zakupu sprzętu i urządzeń powyżej kwoty 3.960,00zł,
  2. prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. pokrycia deficytu działalności organizacji,
  4. utrzymania biura, poza niezbędnymi elementami realizacji projektu,
  5. działalności politycznej i wyznaniowej,
  6. inne zadania statutowe nie wpisane do wniosku,
  7. kar, grzywien, odsetek od zadłużenia,
  8. przedsięwzięć realizowanych z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych.
 7. Wymagane załączniki do oferty:
  1. aktualny wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu,
  2. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły,
  3. sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
  4. umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.I partnera.
 8. Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

 

Treść ogłoszenia [pobierz]