Wypełnij i wyślij poniższy formularz aktualizacyjny

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI

SIEDZIBA ORGANIZACJI
ulica, nr domu
kod pocztowy.
miejscowość ...
DANE REJESTRACYJNE
rok rejestracji .
KRS/ Nr rejestr
Nr Regon..........
ZASIĘG DZIAŁANIA

STATUS PRAWNY ORGANIZACJI

STATUS PRAWNY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZWIĄZKÓW/FEDERACJI
TAK, do jakich?
NIE
SFERA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

Edukacja i oświataKultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sportBezpieczeństwo, ochrona i promocja zdrowia
Pomoc społecznaEkologia i ochrona środowiska
Turystyka i promocja regionuRynek Pracy

DANE OSOBY DO KONTAKTU W ORGANIZACJI

Imię i nazwisko.........
Adres e-mail.............
Telefon kontaktowy