Wypełnij i wyślij poniższy formularz aktualizacyjny

  PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI

  SIEDZIBA ORGANIZACJI
  ulica, nr domu
  kod pocztowy.
  miejscowość ...
  DANE REJESTRACYJNE
  rok rejestracji .
  KRS/ Nr rejestr
  Nr Regon..........
  ZASIĘG DZIAŁANIA

  STATUS PRAWNY ORGANIZACJI

  STATUS PRAWNY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

  PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZWIĄZKÓW/FEDERACJI
  TAK, do jakich?
  NIE
  SFERA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

  Edukacja i oświataKultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Kultura fizyczna i sportBezpieczeństwo, ochrona i promocja zdrowia
  Pomoc społecznaEkologia i ochrona środowiska
  Turystyka i promocja regionuRynek Pracy

  DANE OSOBY DO KONTAKTU W ORGANIZACJI

  Imię i nazwisko.........
  Adres e-mail.............
  Telefon kontaktowy