INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

Ogłoszenia

Nagroda za wybitne działania społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku

Nagrodą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za wybitne działania społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku na rzecz: „Tożsamości, wartości europejskich i dziedzictwa kulturowego w Europie” w wysokości 50 tys. Euro zostanie uhonorowanych maksymalnie pięciu laureatów. Termin zgłaszania kandydatur upływa 7 września 2018 r. (więcej…)

Zarząd przyznał dotacje

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2018 r. przyznał dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018 w obszarze edukacji ekologicznej. (więcej…)

Bezpłatne szkolenie „ABC Wolontariatu”

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „ABC Wolontariatu”, które odbędzie się 23 czerwca 2018r. (sobota) w godz. 9.00-17.00 w biurze CAS w Węgorzewie, ul. Plac Wolności 1b. (więcej…)

Informacja z realizacji zadania pt. „Sówki – mądre główki”

7 czerwca br. w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” zadania pt. „Sówki – mądre główki” odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem w domu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego. (więcej…)

Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 20 czerwca br. w Olsztynie. (więcej…)

XI Powiatowy Przegląd Wokalny „Rozśpiewane Przedszkolaki”

W dniu 08.06.2018 r. Stowarzyszenie “Zintegrowani” przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku zorganizowało XI Powiatowy Przegląd Wokalny „Rozśpiewane Przedszkolaki” pod hasłem „Nasz folklor – nasze dziedzictwo narodowe”. Wzięły w nim udział dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta i powiatu giżyckiego. (więcej…)

Zaproszenie na konferencję

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR, w szczególności uczestników i odbiorców działań poprzednich edycji CAS-u na konferencję inaugurującą projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej – Postaw na Wolontariat!”, która odbędzie się 14 czerwca 2018 r. (więcej…)

Sukces Patrycji

Patrycja Rużewicz, uczennica klasy I b II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, osiągnęła olbrzymi sukces i zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego XVIII edycji konkursu językowego dla szkół ponadgimnazjalnych “Pokaż nam język”. (więcej…)

Zaproszenie na Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego mają zaszczyt zaprosić na Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych wraz z rozstrzygnięciem XV edycji Konkursu „Godni Naśladowania”, które odbędzie się 11 czerwca 2018, godz. 11.00 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

Starosta Giżycki (Administrator)

informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: ul. Zamkowa 58B, 95-200 Pabianice, nr tel.: 42 307 08 75 wew. 1 lub pod adresem e-mail: biuro@elitpartner.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji).
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 18. usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 21. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 22. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 23. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.giodo.gov.pl/