INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

Ogłoszenia

Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „RODO krok po roku. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych”, które odbędzie się w dniach 23-24.05.2019 r. w Ełku. (więcej…)

Ekologiczne Spytkowo

Ekologiczny Piknik Rodzinny Spytkowo 2019 wpisał się na stałe do kalendarza imprez. Z inicjatywy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie i Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo po raz trzeci zorganizowano tę imprezę plenerową w ramach „Dni Otwartych Drzwi”. (więcej…)

Bezpłatne szkolenie „Bezpieczeństwo informacji w organizacjach pozarządowych rok po RODO”

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „Bezpieczeństwo informacji w organizacjach pozarządowych rok po RODO”, które odbędzie się 25 maja 2019 r. (więcej…)

Zaproszenie do udziału w realizacji zadania „Znokautuj stres”

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” rozpoczyna realizację zadania pn. „Znokautuj stres”. Stowarzyszenie zaprasza osoby zmagające się z chorobami przewlekłymi, chronicznym stresem, opiekunów osób niepełnosprawnych do udziału w zadaniu mającym na celu wsparcie zdrowia psychicznego. Zaplanowane są spotkania z muzykoterapeutą, (więcej…)

Zaproszenie na Święto Twórczości Dziecięcej 2019

Zarząd Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce zaprasza na Święto Twórczości Dziecięcej 2019, które odbędzie się 12 maja 2019 r. o godz. 13:00 w Giżycku w sali koncertowej „Biłas i synowie”, ul. Pasaż Portowy 2. (więcej…)

Nabór zgłoszeń do XVI edycji Konkursu „Godni Naśladowania”

Do 15 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej, 16. edycji Konkursu „Godni Naśladowania”. Nominowane mogą być organizacje pozarządowe, działacze III sektora, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy – wyróżniający się osiągnięciami w aktywności społecznej oraz współpracy ze społecznościami. (więcej…)

Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na drugie z serii szkoleń pt. „Skąd pozyskiwać środki na działalność NGO? Źródła finansowania organizacji pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12.05 br. w Piszu (więcej…)

Twoje pierwsze kroki w fundraisingu…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo-doradczym „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu!”. Podczas cyklu szkoleń i doradztwa indywidualnego zastanowimy się wspólnie, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną. (więcej…)

Półmaraton Wydminy. Wystartuj w najlepszej wakacyjnej imprezie biegowej na Mazurach!

Półmaraton Wydminy odbędzie się w dniach 13-14 lipca 2019 r. Po raz pierwszy główną areną zmagań miłośników biegania z całej Polski będzie malownicza wyspa Wydminy połączona ze stałym lądem dwoma mostami. To oczywiście nie jedyny powód, dla którego drugi weekend lipca warto spędzić w Wydminach. (więcej…)

Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi, zaprasza na pierwsze z serii szkoleń pt. „Skąd pozyskiwać środki na działalność NGO?Źródła finansowania organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2019 r. w Ełku. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/