Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Głosowanie na 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (zobacz)

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (zobacz)

 


 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

II kadencji (2018-2021)

Przewodnicząca – Sabina Wanda Kirson

Wiceprzewodniczący – Andrzej Szocik

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji (2018–2021) została utworzona 15 stycznia 2018 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Skład Rady

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Andrzej Gasiul – przedstawiciel Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „KORMORAN”
 2. Andrzej Szocik – przedstawiciel Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych
 3. Ewa Jenek-Dudar – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji Tańca LECDANCE
 4. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie
 5. Jadwiga Borkowska-Żurek – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddziału w Giżycku
 6. Elżbieta Tomanek-Kazana – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Rydzewa
 7. Sabina Wanda Kirson – przedstawicielka Stowarzyszenia „Kochamy Mazury”
 8. Bogdan Zdanowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo

2) Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Monika Łępicka-Gij
 2. Elżbieta Januszkiewicz

3) Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Zbigniew Piestrzyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 2. Ryszard Należyty – zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady – zgodnie z Regulaminem pracy Rady – należy:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 • dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 • współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

 

Zapraszamy do współpracy z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego za pośrednictwem:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
tel.  (87) 428-59-58 wew. 59
e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

www.powiatgizycki.pl
www.ngomazury.pl/organizacja/radapozytku

 

Zapraszamy zainteresowane osoby na posiedzenia Rady. Poniżej ramowy plan pracy Rady na 2020 r.:

Termin posiedzenia Tematyka posiedzeń
 1. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów oraz działań na rzecz starzejącego się społeczeństwa.
 2. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji.
I kwartał 2020 r.
 1. Konsolidacja w zakresie działań proekologicznych (związanych z zachowaniem Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka) w interesie społeczności lokalnych obszaru powiatu giżyckiego z udziałem  przedstawicieli jednostek samorządowych, rządowych (RDOŚ), organizacji pozarządowych, PGL Lasy Państwowe. Próba zainicjowania działań legislacyjnych w prawodawstwie krajowym umożliwiająca skuteczny  wpływ społeczności lokalnych na ochronę lasów i dziedzictwa przyrodniczego obszarów przyległych do jednostek osadniczych i aglomeracji miejskich w aspekcie merytorycznym i finansowym.
 2. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji.
II kwartał 2020 r.
 1. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych (schody, podjazdy, zjazdy na chodnikach itp.) – rozpoznanie barier na terenie powiatu giżyckiego m.in. poprzez włączenie organizacji pozarządowych. Wystąpienia o ich likwidację do władz gmin, powiatu, zarządców nieruchomości.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 3. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji.
III kwartał 2020 r.
 1. Gimnastyka korekcyjna kręgosłupa – rozpoznanie ilościowe problemu wśród osób starszych. Warunki techniczne realizacji programów wspomagających w powiązaniu z dostępnością na skalę masową.
 2. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach i związkach oraz realizacji porozumień i umów partnerskich (w tym: współpraca międzynarodowa) w roku 2019 i I połowie 2020.
 3. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji.
IV kwartał 2020 r.
 1. Problematyka segregacji odpadów  komunalnych szczególnie wśród mieszkańców zabudowy wielorodzinnej  i obszarów niezabudowanych. Programy wspomagające, doświadczenia krajowe. Wypracowanie wniosków o usprawnienia stosowanych rozwiązań przyjaznych mieszkańcom i wspierających segregację „u źródła”.
 2. Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatu Giżyckiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2019 i I połowę 2020.
 3. Opiniowanie dokumentów przekazanych do konsultacji.

 

Zaproszenia na posiedzenia Rady:

Termin posiedzenia Godzina Sala Program spotkania
12.02.2018 r. 15.00 sala konferencyjna POBIERZ
14.03.2018 r. 15.00 pokój nr 6 POBIERZ
18.04.2018 r. 15.00 pokój nr 6 POBIERZ
30.05.2018 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
29.06.2018 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
25.09.2018 r. 13.00 sala konferencyjna POBIERZ
08.11.2018 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
17.12.2018 r. 13.00 sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5 POBIERZ
16.01.2019 r. 13.00 sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5 POBIERZ
02.04.2019 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
24.05.2019 r. 13:00 pokój nr 6 POBIERZ
12.06.2019 r. 12:30 sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5 POBIERZ
20.09.2019 r. 13:00 sala konferencyjna POBIERZ
16.10.2019 r. 13:00 sala konferencyjna Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko POBIERZ
22.11.2019 r. 14:00 pokój nr 6 POBIERZ
07.01.2020 r. 13:30 sala konferencyjna POBIERZ
31.03.2020 r.

odwołane
z powodu
pandemii
wirusa
SARS-CoV-2

11:00 sala konferencyjna POBIERZ
29.06.2020 r. nd w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, odbyło się w formie korespondencyjnej POBIERZ
10.09.2020 r. 12:00 sala konferencyjna POBIERZ

 

Stanowiska i opinie Rady:

Uchwała nr z dnia w sprawie
1.2018 12.02.2018r. wyboru Przewodniczącej Rady
2.2018 12.02.2018r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
3.2018 18.04.2018r. Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2018 r.
4.2018 18.04.2018r. przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2018 r.
5.2018 08.11.2018r. zaopiniowania projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”
6.2019 16.01.2019r. zaopiniowania projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019-2026”
7.2019 12.06.2019r. przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2019 r.
8.2019 12.06.2019r. Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2019 r.
9.2019 12.06.2019r. poparcia petycji mieszkańców Giżycka i okolic dotyczącej zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego
10.2019 12.06.2019r. podjęcia działań w celu zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego
11.2019 12.06.2019r. możliwości udzielenia jednorazowego upoważnienia do reprezentowania członka na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
12.2019 12.06.2019r. stanowiska Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego dotyczącego wykorzystania środków finansowych pozostałych po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019
13.2019 22.11.2019r. zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020
14.2020 07.01.2020r. zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2020
15.2020 07.01.2020r. Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2020 r.
16.2020 29.06.2020r. zgłoszenia kandydatury do 5. edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
17.2020 29.06.2020r. poparcia postulatów strony społeczno-samorządowej dotyczących sposobu realizacji modernizacji i przebudowy stawów w Lesie Miejskim
18.2020 10.09.2020r. zaopiniowania projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

 

 


 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

I kadencji (2015-2017)

Informacje [pobierz]

Sprawozdanie [pobierz]