Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

IV kadencji (2024-2027)

Przewodnicząca – Bożenna Mrozinkiewicz

Wiceprzewodniczący – Jarosław Skrzekut

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego IV kadencji (2024–2027) została utworzona 15 stycznia 2024 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Skład Rady

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Bożenna Mrozinkiewicz – przedstawicielka Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko
 2. Jarosław Skrzekut – przedstawiciel Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego
 3. Czesława Aptazy – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku
 4. Mirosław Kowalski – przedstawiciel Sekcji Strzeleckiej „Sokół” Ryn
 5. Bartłomiej Łuczków – przedstawiciel Fundacji st.ART
 6. Małgorzata Zacharczyk – przedstawicielka Ryńskiego Stowarzyszenia Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” RYSIPON – DAR SERCA

2) Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku
 2. Elżbieta Januszkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku

3) Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 2. Ryszard Należyty – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady – zgodnie z Regulaminem pracy Rady – należy:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 • dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 • współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

 

Zapraszamy do współpracy z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego za pośrednictwem:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
tel.  (87) 428-59-58 wew. 59
e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

www.powiatgizycki.pl

 

Zaproszenia na posiedzenia Rady:

Termin posiedzenia Godzina Sala Program spotkania
13.02.2024 r. 14:00 sala konferencyjna POBIERZ

 

Stanowiska i opinie Rady:

Uchwała nr z dnia w sprawie
1.2024 13.02.2024 r. wyboru Przewodniczącego Rady
2.2024 13.02.2024 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady

 

 


 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO III kadencji (2021-2024)

Informacje [POBIERZ]

 


 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO II kadencji (2018-2021)

Informacje [POBIERZ]

 


 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO I kadencji (2015-2017)

Informacje [pobierz]

Sprawozdanie [pobierz]