Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

II kadencji (2018-2021)

Przewodnicząca – Sabina Wanda Kirson

Wiceprzewodniczący – Andrzej Szocik

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji (2018–2021) została utworzona 15 stycznia 2018 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Skład Rady

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Andrzej Gasiul – przedstawiciel Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „KORMORAN”
 2. Andrzej Szocik – przedstawiciel Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych
 3. Ewa Jenek-Dudar – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji Tańca LECDANCE
 4. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie
 5. Jadwiga Borkowska-Żurek – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddziału w Giżycku
 6. Elżbieta Tomanek-Kazana – przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Rydzewa
 7. Sabina Wanda Kirson – przedstawicielka Stowarzyszenia „Kochamy Mazury”
 8. Bogdan Zdanowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo

2) Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Monika Łępicka-Gij
 2. Elżbieta Januszkiewicz

3) Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Zbigniew Piestrzyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 2. Ryszard Należyty – zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady – zgodnie z Regulaminem pracy Rady – należy:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 • dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 • współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

 

Zapraszamy do współpracy z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego za pośrednictwem:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
tel.  (87) 428-59-58 wew. 59
e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

www.powiatgizycki.pl
www.ngomazury.pl/organizacja/radapozytku

 

Zapraszamy zainteresowane osoby na posiedzenia Rady. Poniżej ramowy plan pracy Rady na 2019 r.:

Termin posiedzenia Tematyka posiedzeń
STYCZEŃ 1. Opiniowanie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019-2026.

2.   Propozycje do Planu pracy na 2019 r.

KWIECIEŃ   1.     Zapoznanie się z regrantingiem.

2.   Informacja o stanie wykorzystania środków po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.

3.     Przyjęcie katalogu dokumentów do konsultacji w 2019 r.

MAJ 1.    Zapoznanie się i analiza organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu pod kątem ich ilości i rodzaju prowadzonej działalności, możliwości i faktycznego udziału w realizacji zadań powiatu.

2.    Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na 2019 r.

3.    Przyjęcie katalogu dokumentów do konsultacji w 2019 r.

CZERWIEC 1.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

2.  Zapoznanie się i analiza organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu pod kątem ich ilości i rodzaju prowadzonej działalności, możliwości i faktycznego udziału w realizacji zadań powiatu.

3.   Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na 2019 r.

4.  Przyjęcie katalogu dokumentów do konsultacji w 2019 r.

WRZESIEŃ 1. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – analiza możliwości faktycznego ich udziału.

2. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach i związkach oraz realizacji porozumień i umów partnerskich (w tym: współpraca międzynarodowa) w roku 2018 i I połowie 2019.

PAŹDZIERNIK 1.  Podjęcie próby konsolidacji w zakresie działań proekologicznych w interesie społeczności lokalnych obszaru powiatu przedstawicieli jednostek samorządowych, rządowych, organizacji pozarządowych, PGL Lasy Państwowe. Rozpoznanie zewnętrznych źródeł finansowania, analiza możliwości włączenia organizacji pozarządowych dla jego wzmocnienia.

2. Zapoznanie się z istniejącym w obszarze powiatu giżyckiego systemem działań edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przed odpadami w tym i odpadami komunalnymi łącznie z ich selektywną zbiórką w miejscu ich powstawania. Analiza możliwości włączenia organizacji pozarządowych do jego wzmocnienia. Rozpoznanie źródeł finansowania: wewnętrznych i zewnętrznych.

3.    Zgłaszanie propozycji do ramowego planu pracy na rok 2020.

LISTOPAD 1.    Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatu Giżyckiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2018 i I połowę 2019.

2.    Omówienie propozycji do ramowego planu pracy na rok 2020.

GRUDZIEŃ Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na 2020 r.

 

 

Zaproszenia na posiedzenia Rady:

Termin posiedzenia Godzina Sala Program spotkania
12.02.2018 r. 15.00 sala konferencyjna POBIERZ
14.03.2018 r. 15.00 pokój nr 6 POBIERZ
18.04.2018 r. 15.00 pokój nr 6 POBIERZ
30.05.2018 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
29.06.2018 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
25.09.2018 r. 13.00 sala konferencyjna POBIERZ
08.11.2018 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
17.12.2018 r. 13.00 sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5 POBIERZ
16.01.2019 r. 13.00 sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5 POBIERZ
02.04.2019 r. 13.00 pokój nr 6 POBIERZ
24.05.2019 r. 13:00 pokój nr 6 POBIERZ
12.06.2019 r. 12:30 sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5 POBIERZ
20.09.2019 r. 13:00 sala konferencyjna POBIERZ

 

Stanowiska i opinie Rady:

Uchwała nr z dnia w sprawie
1.2018 12.02.2018r. wyboru Przewodniczącej Rady
2.2018 12.02.2018r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
3.2018 18.04.2018r. Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2018 r.
4.2018 18.04.2018r. przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2018 r.
5.2018 08.11.2018r. zaopiniowania projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2019-2021”
6.2019 16.01.2019r. zaopiniowania projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2019-2026”
7.2019 12.06.2019r. przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2019 r.
8.2019 12.06.2019r. Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2019 r.
9.2019 12.06.2019r. poparcia petycji mieszkańców Giżycka i okolic dotyczącej zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego
10.2019 12.06.2019r. podjęcia działań w celu zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego
11.2019 12.06.2019r. możliwości udzielenia jednorazowego upoważnienia do reprezentowania członka na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
12.2019 12.06.2019r. stanowiska Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego dotyczącego wykorzystania środków finansowych pozostałych po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019

 


 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

I kadencji (2015-2017)

Informacje [pobierz]

Sprawozdanie [pobierz]