Otwarty konkurs grantowy na projekty w programie „Wspieramy Ukrainę”

Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Jest on skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) zaprasza do składania wniosków w jesiennym naborze w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie „Wspieramy Ukrainę”. Celem Programu jest wsparcie odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie. Cel ten Wnioskodawcy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski lub/i z Ukrainy.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 05 października 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Maksymalna kwota dotacji: do 22.000 zł

Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek

Okres realizacji projektów: 10 listopada 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.

Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji

Wkład własny: nie wymagany

Termin składania wniosków: do 5 października 2022 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED

Pula środków w konkursie: 440 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

1. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:

 • zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
 • organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;
 • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 • wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje  potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych  kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.);
 • organizacja nauki przedmiotów ojczystych;
 • nauka języka polskiego.

2. poprawa warunków dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:

  • organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej; organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej;
  • organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i czasu pozaszkolnego dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania poprzez organizację świetlic przy w/w punktach, zakup niezbędnych sprzętów i pomocy szkolnych, opłacenia pracy opiekunów i kosztów opłat komunalnych (m.in. kosztów działania świetlicy: ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, czynsz);
  • poprawa warunków zdalnego nauczania poprzez stworzenie punktów opieki, opłacenie kosztów łączy internetowych oraz zakup niezbędnych sprzętów;
  • dostosowanie pomieszczeń szkolnych do nauczania w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.

Formularz wniosku, formularz budżetu oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie programu Wspieramy Ukrainę, e-mail: ukraina@fed.org.pl

Bieżące informacje o działaniach w programie oraz o planowanych konkursach i innych aktywnościach i można uzyskać na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji