Otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, następujących zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, rozwoju turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak:

1) w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego: zadania pod nazwą „Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową” (termin składania ofert: 26 stycznia 2018 r.)

2) w zakresie rozwoju turystyki: zadań pod nazwą:
a) „Organizacja cyklicznych imprez turystycznych promujących atrakcje i produkty turystyczne Warmii i Mazur”;
b) „Wydawanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych promujących turystykę w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw cyklicznych”;
c) „Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego w województwie warmińsko-mazurskim”.
(termin składania ofert: 26 stycznia 2018 r.)

3) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: zadania pod nazwą: „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” (termin składania ofert: 26 lutego 2018 r.)

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura). Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie konkursu są wskazane również przy opisach poszczególnych zadań konkursowych.

Informacja Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego [pobierz]

Więcej informacji TUTAJ