Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Samorządu Województwa

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, tj.:

  1. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim;
  2. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych. Organizacja masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 28 maja 2021 r.

Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane w platformie witkac.pl i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu organizacji pozarządowej, należy wysłać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie do 4 czerwca 2021 r.

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. (89) 521 69 00 (sekretariat Departamentu), (89) 521 69 33 (Kamila Silwanowicz), (89) 521 69 27 (Beata Protokowicz).

Link do ogłoszenia: https://bip.warmia.mazury.pl/1674/ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-zadan-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-kultury-fizycznej-upowszechnianie-i-popularyzowanie-sportu-w-srodowisku-wiejskim-i-malych-miast-sport-powszechny-.-organizacja-cyklu-imprez-i-zawodow-sportowych-o-zasiegu-wojewodzkim-i-ogolnopolskim-oraz-upowszechnianie-i-popularyzowanie-sportu-w-srodowisku-osob-niepelnosprawnych.-organizacja-masowych-imprez-i-zawodow-sportowych-o-zasiegu-wojewodzkim-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-roku-2021.html