Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Samorządu Województwa

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 19 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30.

Informacji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. (89) 52 19 820, (89) 52 19 827.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i terminów składania ofert: https://bip.warmia.mazury.pl/1636/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-integracji-europejskiej-oraz-rozwijania-kontaktow-i-wspolpracy-miedzy-spoleczenstwami.html